Szybkie linki

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Organizacyjny

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-28 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:41

 Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1) w zakresie obsługi administracyjnej Rady Powiatu:

a) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,
b) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji,
c) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
d) prowadzenie rejestru:
- uchwał Rady
- wniosków i opinii Komisji
- interpelacji i wniosków radnych,
e) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji
Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
f) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
g) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

2) w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych:

a) opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji,
b) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
c) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
d) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,
e) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
f) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
g) obsługa administracyjna Zarządu,
h) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
i) prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży,
j) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz,
k) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
l) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
m) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę,
n) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
o) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
p) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
q) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
r) obsługa informatyczna Starostwa,
s) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
t) administrowanie budynkami Starostwa,
u) zabezpieczenie mienia Starostwa,
v) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
w) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,
x) gospodarowanie drukami i formularzami,
y) gospodarowanie taborem samochodowym,
z) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
aa) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
bb) prowadzenie archiwum Starostwa,
cc) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej;


3) w zakresie spraw obywatelskich:

a) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia,
b) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
c) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,
d) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
e) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
f) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
g) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
h) prowadzenie spraw należących do właściwości Powiatowego Rzecznika
Konsumentów;

4) w zakresie rzeczy znalezionych:

a) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
b) zarządzanie sprzedaży rzeczy znalezionej ulegającej szybkiemu zepsuciu, związanej ze znacznymi kosztami przechowywania, powodującej znaczne obniżenie wartości przez przechowywanie,
c) wypłacanie znaleźnego znalazcy, jeżeli rzecz znaleziona stała się własnością Państwa,
d) prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
e) zawiadamianie w ciągu 7 dni Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że rzecz znaleziona przyjęta na przechowanie stanowi wartość naukową lub artystyczną;

5) w zakresie obsługi prawnej:

a) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
b) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,
c) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
d) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ( w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom),
e) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa orazwspółdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
f) informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu,
g) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych;

6) w zakresie przewozu zwłok:

a) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z innego państwa,
b) organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub
zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

7) w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych:

1. Realizowanie zadań zarządzania i regowania kryzysowego, w szczególności:

 • obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • opracowanie planu reagowania kryzysowego, procedur, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
 • organizowanie i współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzenie monitoringu stanu bezpieczeństwa na administrowanym terenie, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego; 
 • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. Realizacja funkcji obrony cywilnej, w szczególności:

 • opracowywanie i aktualizowanie  powiatowego planu OC;
 • planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej i ustalanie zadań dla nadzorowanych i podległych jednostek organizacyjnych;
 • tworzenie formacji obrony cywilnej;
 • organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;
 • współdziałanie z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi w zakresie zadań obrony cywilnej.

3. Realizowanie spraw obronnych, w szczególności:

 • planowanie obronne;
 • realizacja szkolenia obronnego;
 • realizacja zadań w ramach stałego dyżuru;
 • organizowanie akcji kurierskiej;
 • planowanie świadczeń na rzecz obrony;
 • organizowanie i przeprowadzanie poboru.

4. Organizowanie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w urzędzie.

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-20 14:51

Adres

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.