Szybkie linki

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Architektury i Budownictwa

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-12 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:39

Do podstawowych obowiązków Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a/ zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b/ warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych,
c/ zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno –
- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d/ właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i stosowania wyrobów budowlanych;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;

3) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę – roboty budowlane;

4) przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów nie wymagających pozwolenia budowlanego;

5) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

6) nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego;

7) dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami  Prawa budowlanego;                       

8) po uzyskaniu upoważnienia ministra, udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;

9) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę  - roboty rozbiórkowe;

10) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia;

11) nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów;

12) zatwierdzanie projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydawanie odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

13) nakładanie w drodze postanowienia obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę;

14) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;

15) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

16) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;

17) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;

18) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

19) wydawanie dzienników budowy;

20) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

21) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji w odpowiedniej specjalności oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów;

22) załatwianie spraw określonych w ustawie i nie zastrzeżonych do właściwości innych organów;

23) przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych;

24) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

25) wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania, w przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania;

26) współdziałania z organami nadzoru budowlanego;

27) poświadczanie oświadczeń inwestora wydawanych wykonawcy o wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej, wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego;

28) stwierdzanie w formie zaświadczenia samodzielności lokali mieszkalnych lub wykorzystanych na cele inne niż mieszkalne;

29) przyjmowanie od zarządów gmin zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

30) przyjmowanie kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na terenie Starostwa;

31) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

32) uczestnictwo w pomiarach inwentaryzacyjnych mających na celu potwierdzenie metrażu dla ustalenia dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie zaświadczeń;

33) sporządzanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego miesięcznych meldunków    z ruchu budowlanego;

34) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z ilości wydanych pozwoleń oraz oddanych obiektów do użytku i przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego;

35) nadzór nad robotami remontowymi w budynkach pozostających w gestii Starostwa.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-12 00:00

Adres

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.