Szybkie linki

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-17 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:42

 ZAKRES DZIAŁANIA
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

 

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

- zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych
- realizacja zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (ewidencja gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- zakładanie osnów szczegółowych
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
- przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
- prowadzenie powiatowych baz danych (SIT)
- zarządzanie nieruchomościami wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych

ustawa o gospodarce nieruchomościami,

- gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (ewidencjonowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem, naliczanie należności i windykacja tych należności, zbywanie – na podstawie pełnomocnictwa Wojewody, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym)
- prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości
- ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa)
- opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- wnioskowanie o dokonanie podziałów w szczególnych przypadkach niezależnie od ustaleń planu miejscowego
- wywłaszczanie nieruchomości
- ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
- orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, rozliczeniach z tytułu zwrotu i ich terminach
- zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub cenę sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa

ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- właściwość w sprawach ochrony gruntów rolnych
- wydawanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych
- rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby
- wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów
- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony gruntów

ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników,

ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym,

- wydawanie decyzji o przyznaniu na własność działek osobom, którym przysługuje prawo ich użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego
- wydawanie decyzji o przyznaniu na własność działek osobom, którym przysługuje prawo korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania
gospodarstwa Państwu

ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa)

ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

- stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym i innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz przekazywanie tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
- przekazywanie na wniosek AWRSP lasom państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

- prowadzenie postępowania oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia mienia przez Powiat Grudziądzki

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-17 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-14 10:48

Adres

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.