Szybkie linki

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-18 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:42

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej należy:

1)      w zakresie gospodarki wodnej:

a)      stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z zasobu,

b)      stwierdzanie przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi,

c)      ustalanie linii brzegowej wód,

d)     rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,

e)      podział kosztów utrzymania wód w przypadku, gdy zakłady przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód,

f)       przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu wprowadzających powszechne korzystanie, służące zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych,

g)      nakładanie na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni,

h)      nakładanie na właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej wody obowiązku zlikwidowania ogniska zanieczyszczenia wody,

i)        ustanawianie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych,

j)        ustalanie i podział kosztów utrzymywania urządzeń wodnych,

k)      wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej,

l)        nakładanie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,

m)    nakładanie obowiązku przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidacji szkód w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty,

n)      ustalanie szczegółowego zakresu i terminów wykonania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

o)      nakładanie obowiązku usunięcia drzew lub krzewów z wałów  przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,

p)      ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,

q)      wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

r)       nakładanie na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą,

s)       przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego,

t)       wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,

u)      wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części w przypadku nieusunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,

v)      zatwierdzanie statutu spółki wodnej,

w)    włączanie zakładu do spółki wodnej, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona,

x)      występowanie do organów spółki wodnej o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń,

y)      podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej,

z)      ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,

aa)   sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

bb)  stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej sprzecznych z prawem lub statutem,

cc)   rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu,

dd)ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,

ee)   rozwiązanie spółki wodnej,

ff)    wyznaczanie i ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej,

gg)  występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,

hh)  ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu szkód określonych w ustawie Prawo wodne;

ii)      przygotowywanie projektów opinii zarządu powiatu dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

2)      w zakresie rybactwa śródlądowego:

a)      wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,

b)      wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczonej do wód śródlądowych żeglownych,

c)      wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie ,

d)     rejestracja sprzętu pływający służącego do połowu ryb,

e)      przygotowywanie wniosków o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;

f)       przygotowywanie uchwał rady powiatu o utworzeniu albo o wyrażeniu zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,

g)      wystawianie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej;

3)      w zakresie gospodarki leśnej:

a)      określanie zadań właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów,

b)      zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw,

c)      wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zagospodarowanie i ochronę związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,

d)     wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

e)      wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,

f)       dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowywanie gruntu rolnego na grunt leśny,

g)      cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

h)      uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

i)        określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,

j)        sporządzanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

k)      zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,

l)        zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów,

m)    nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

n)      wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

o)      ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe,

p)      przekazywanie zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

q)      wnioskowanie, w przypadku gruntów pochodzących z obszaru jednego nadleśnictwa oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, o przekazanie przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

4)      w zakresie łowiectwa:

a)      wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,

b)      wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

c)      wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

d)     wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;

5)      w zakresie ochrony przyrody:

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,

b)      przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie określenia i zmiany granic parku narodowego,

c)      prowadzenie rejestru posiadaczy i hodowców zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

d)     wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

e)      wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

f)       wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów na nieruchomościach będących własnością gminy;

6)      w zakresie gospodarki odpadami:

a)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów,

b)      nakładanie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

c)      gospodarowanie odpadami z wypadków;

7)      w zakresie prawa ochrony środowiska:

a)      przygotowywanie projektów powiatowego planu ochrony środowiska,

b)      przygotowywanie opinii dotyczących gminnych programów ochrony środowiska,

c)      przygotowywanie raportów z realizacji powiatowego planu ochrony środowiska,

d)     opiniowanie programów ochrony powietrza,

e)      opiniowanie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,

f)       prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,

g)      prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,

h)      wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

i)        przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu ograniczających lub zakazujących używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących,

j)        sporządzanie map akustycznych,

k)      przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu wyznaczających obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją,

l)        przygotowywanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,

m)    ustalanie wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,

n)      wypłata odszkodowania lub wykup nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego,

o)      przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

p)      nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,

q)      przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,

r)       ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

s)       nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów,

t)       udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych,

u)      nakładanie obowiązku na prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

v)      nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

w)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

x)      gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

y)      udział w pracach komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego,

z)      udostępnianie informacji o środowisko i jego ochronie,

aa)   wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,

bb)  przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

cc)   nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000;

8)      w zakresie ochrony zwierząt:

a)      opiniowanie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok;

9)      w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych:

a)       usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszaru wodnego,

b)      przygotowywanie uchwał rady powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających;

10)  w zakresie geologii i górnictwa:

a)      przyjmowanie zawiadomień o wydobywaniu piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej,

b)      udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

c)      zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji,

d)     przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi,

e)      przyjmowanie dokumentacji geologicznych,

f)       ustalanie opłat podwyższonych za prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;

11)  w zakresie edukacji ekologicznej:

a)      rozwijanie zamiłowań przyrodniczych i wrażliwości na piękno naturalnego środowiska człowieka poprzez korzystanie z elementów flory i fauny okolic Grudziądza,

b)      organizowanie zajęć w formie wykładów, konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych,

c)      nawiązywanie kontaktów i współpracy z różnymi instytucjami o charakterze ekologicznym, szkołami i innymi placówkami kulturalno – oświatowymi w celu wymiany doświadczeń oraz informacji związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną,

d)     publikowanie wydawnictw propagujących działalność ekologiczną,

e)      umożliwianie bezpośredniego kontaktu z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt,

wskazywanie sposobów ich ochrony oraz ich reintrodukcji do naturalnego środowiska,

f)       udział w programach ratowania gatunków zagrożonych wyginięciem,

g)      podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie idei ochrony środowiska wśród mieszkańców powiatu grudziądzkiego i okolic,

h)      wyrabianie szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, wskazywanie  sposobów właściwego z nich korzystania,

i)        promowanie powiatu grudziądzkiego i okolic na arenie krajowej i międzynarodowej jako ośrodka dbającego o harmonijny rozwój wszystkich dziedzin życia odbywającego  się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-06 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-06 14:58

Adres

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.