Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Architektury i Budownictwa

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-11-12 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:39

Do podstawowych obowiązków Wydziału Architektury i Budownictwa należy:
 

     1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w                      szczególności:

            1)zgodnością zagospodarowania terenu z miejscowymi planami a gospodarowania                przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;

           2)warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w                           projektach  budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz                               utrzymywaniu obiektów budowlanych;

           3) zgodnością rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno –                budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej

           4) właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i                zastosowaniem wyrobów budowlanych.

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą.
 2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę – roboty budowlane.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów niewymagających pozwolenia budowlanego.
 2. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i    ustanowienia nadzoru autorskiego oraz nadzoru archeologicznego.
 4. Dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych  przepisami Prawa budowlanego.
 5. Po uzyskaniu upoważnienia ministra, udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – roboty rozbiórkowe.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem   uzyskania pozwolenia.
 8. Nakładanie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów.
 9. Zatwierdzanie projektu budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydawanie 

  odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 1. Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 2. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 3. Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.
 4. Prowadzenie rejestru wpływających wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o     pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych  i  innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 5. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
 6. Rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu   lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub  nieruchomości.
 7. Wydawanie dzienników budowy.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 9. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji w odpowiedniej specjalności oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów (dot. projektantów).
 10. Nakładanie na uczestników procesu budowlanego obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w razie nie dostarczenia lub dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.
 11. Załatwianie spraw określonych w ustawie i nie zastrzeżonych do właściwości innych  Organów.
 12. Przekazywanie niezwłocznie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych.
 13. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 14. Wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania, w przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie    postępowania.
 15. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.
 16. Przyjmowanie oświadczeń inwestora wydawanych wykonawcy o wielkości udziału   infrastruktury towarzyszącej, wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
 17. Stwierdzanie w formie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne.
 18. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 19. Uczestnictwo w pomiarach inwentaryzacyjnych mających na celu potwierdzenie metrażu dla ustalenia dodatków mieszkaniowych  oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.
 20. Sporządzanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego miesięcznych meldunków z ruchu budowlanego.
 21. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z ilości wydanych pozwoleń na budowę obiektów budowlanych i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu  Statystycznego.
 22. Przekazywanie informacji do Urzędu Wojewódzkiego o  wydanych decyzjach o   pozwoleniu na budowę ważnych obiektów (ośrodki zdrowia, sale gimnastyczne, ulice itp.).
 23. Przekazywanie comiesięcznych kopii rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę obiektów budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego.
 24. Przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym.
 25. Wprowadzanie do BIP zgłoszeń z projektem budowlanym.
 26. Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).
 27. Udostępnianie informacji publicznej w zakresie informacji wytworzonych przez Starostę Grudziądzkiego.
 28. Koordynacja robót remontowych w budynkach pozostających w gestii Starostwa.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 00:00
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 07:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13016
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-14 07:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3834983
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 09:54

Stopka strony