Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Udostępnianie informacji o środowisku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Informacje ogólne dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

Organy administracji są obowiązane do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu, lub które są dla nich przeznaczone.

Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące:

 1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
 2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
 3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;
 4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;
 6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
  1. stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
  2. przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

Powyższe informacje organ administracji w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek.

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

 1. informację niewymagającą wyszukiwania;
 2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżeniu lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wskazania interesu prawnego lub faktycznego. Udostępnianiu informacji organ administracji jest zobowiązany udostępnić informację nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Organ może odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania,
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji.

Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). W myśl art. 23 ust. 1 tej ustawy, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Starosta Grudziądzki realizując ww. obowiązek, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249). Wykaz ten udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, z wykorzystaniem internetowych narzędzi witryny www.ekoportal.gov.pl.

Wykaz ten prowadzony jest w układzie kart informacyjnych, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów.

Sposób korzystania z publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

W publicznie dostępnym wykazie zamieszcza się dane:

 1. z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) o decyzjach odmawiających udostępnienia informacji.
 2. z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 ze zm.) o:
  1. projektach powiatowych programów ochrony środowiska, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa powiatowych,
  2. powiatowych programach ochrony środowiska,
  3. raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska
  4. programy ochrony środowiska przed hałasem
  5. rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,
  6. zgłoszeniach instalacji których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
  7. wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:
   • zintegrowanych,
   • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   • wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • na wytwarzanie odpadów,
  8. przeglądach ekologicznych.
 3. z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) o:
  1. wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów,
  2. decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
   • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
   • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
   • zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
 4. z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) o:
  1. zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  2. decyzjach o wyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
  3. decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
  4. decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów.
 5. z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.) o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód.
 6. z zakresu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) o zezwoleniach na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 7. z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 poz. 613 ze zm.) o koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż.

Osoby, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Anita Górska – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej (pokój nr 36, tel. +48 56 45 14 429).
 • Anna Wszołek - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej (pokój nr 36, tel. +48 56 45 14 429).

Informacje o wszczęciu postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.powiatgrudziadzki.pl/index.php?strona=127.

Wyszukiwanie kart w wykazie EKOPORTAL (kliknij poniższy link)

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Grudzi%C4%85dzu

drukuj (Udostępnianie informacji o środowisku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wszołek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-08 13:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14965
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-28 14:01:52