Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Środowiska i Budownictwa

Do podstawowych zadań Wydziału Środowiska i Budownictwa należy:

 1. w zakresie gospodarki wodnej:
  • gospodarowanie innym niż grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi, wodami morza terytorialnego oraz morskimi wodami wewnętrznym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;
  • prawo wnioskowania o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powoływanie komisji przetargowej w tym celu;
  • stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu;
  • stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu nieruchomości gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub ich części oraz ich wykreślenie z tego zasobu;
  • opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego;
  • stwierdzenie ustanowienia i wygaśnięcia trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych urzędom morskim;
  • zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej;
  • ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;
  • nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej;
  • rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora;
  • występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;
  • ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 141 ust. 1 i 4, art. 327 ust. 4 i 6 lub art. 382 ust. 7 Prawa wodnego;
  • potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw;
 2. w zakresie rybactwa śródlądowego:
  • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;
  • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczonej do wód śródlądowych żeglownych;
  • wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
  • rejestracja sprzętu pływający służącego do połowu ryb;
  • przygotowywanie wniosków o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
  • przygotowywanie uchwał rady powiatu o utworzeniu albo o wyrażeniu zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa;
  • wystawianie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej;
 3. w zakresie gospodarki leśnej:
  • określanie zadań właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów;
  • zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw;
  • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zagospodarowanie i ochronę związaną z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;
  • wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;
  • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
  • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych;
  • cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • zlecanie sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
  • zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów;
  • nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  • wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
  • ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe;
  • przekazywanie zarządowi Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • wnioskowanie, w przypadku gruntów pochodzących z obszaru jednego nadleśnictwa oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, o przekazanie przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 4. w zakresie łowiectwa:
  • wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny;
  • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
  • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;
  • wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
  • W zakresie ochrony przyrody:
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
  • przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie określenia i zmiany granic parku narodowego;
  • prowadzenie rejestru posiadaczy i hodowców zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
  • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
  • wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
  • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów na nieruchomościach będących własnością gminy;
 5. w zakresie gospodarki odpadami:
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów;
  • nakładanie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków;
  • gospodarowanie odpadami z wypadków;
  • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, strzeżeniem i przechowywaniem zatrzymanych pojazdów z odpadami;
  • wydawanie decyzji nakładających obowiązek usunięcia odpadów w związku z cofnięciem zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, stwierdzenia nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami;
 6. w zakresie prawa ochrony środowiska:
  • przygotowywanie projektów powiatowego programu ochrony środowiska;
  • przygotowywanie opinii dotyczących gminnych programów ochrony środowiska;
  • przygotowywanie raportów z realizacji powiatowego planu ochrony środowiska;
  • opiniowanie programów ochrony powietrza;
  • opiniowanie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;
  • identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
  • prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
  • opiniowanie projektów planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
  • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
  • przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu ograniczających lub zakazujących używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących;
  • sporządzanie map akustycznych;
  • przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu wyznaczających obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją;
  • przygotowywanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;
  • ustalanie wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
  • wypłata odszkodowania lub wykup nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego;
  • przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;
  • nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych;
  • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
  • ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
  • nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów;
  • udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych;
  • nakładanie obowiązku na prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
  • nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
  • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
  • gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
  • udział w pracach komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego;
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
  • przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000;
 7. w zakresie ochrony zwierząt:
  • opiniowanie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.
  • W zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych:
  • usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszaru wodnego;
  • przygotowywanie uchwał rady powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających;
 8. w zakresie geologii i górnictwa:
  • przyjmowanie zawiadomień o wydobywaniu piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej;
  • udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
  • zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji;
  • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi;
  • przyjmowanie dokumentacji geologicznych;
  • ustalanie opłat dodatkowych za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych;
 9. w zakresie edukacji ekologicznej:
  • rozwijanie zamiłowań przyrodniczych i wrażliwości na piękno naturalnego środowiska człowieka poprzez korzystanie z elementów flory i fauny okolic Grudziądza;
  • organizowanie zajęć w formie wykładów, konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych;
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z różnymi instytucjami o charakterze ekologicznym, szkołami i innymi placówkami kulturalno – oświatowymi w celu wymiany doświadczeń oraz informacji związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną;
  • publikowanie wydawnictw propagujących działalność ekologiczną;
  • umożliwianie bezpośredniego kontaktu z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt;
  • wskazywanie sposobów ich ochrony oraz ich reintrodukcji do naturalnego środowiska;
  • udział w programach ratowania gatunków zagrożonych wyginięciem;
  • podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie idei ochrony środowiska wśród mieszkańców powiatu grudziądzkiego i okolic;
  • wyrabianie szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, wskazywanie sposobów właściwego korzystania z nich;
  • promowanie powiatu grudziądzkiego i okolic na arenie krajowej i międzynarodowej jako ośrodka dbającego o harmonijny rozwój wszystkich dziedzin życia odbywającego się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
 10. w zakresie prawa lotniczego:
  • wydawanie decyzji w sprawie usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą;
 11. w zakresie transportu kolejowego:
  • wydawanie decyzji w sprawie usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 12. w zakresie prawa budowlanego:
  • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodnością zagospodarowania terenu z miejscowymi planami a gospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;
  • warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych;
  • zgodnością rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i stosowaniem wyrobów budowlanych;
  • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów niewymagających pozwolenia budowlanego;
  • Po uzyskaniu upoważnienia ministra, udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
  • Wydawanie odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
  • Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
  • Prowadzenie rejestru wpływających wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
  • Rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
  • Wydawanie dzienników budowy;
  • Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • Nakładanie na uczestników procesu budowlanego obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w razie nie dostarczenia lub dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, zlecanie wykonania tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia;
  • Załatwianie spraw określonych w ustawie i nie zastrzeżonych do właściwości innych organów;
  • Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
  • Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego;
  • Stwierdzanie w formie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne;
  • Sporządzanie i przekazywanie do sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Wojewódzkiego;
  • Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID);
  • Koordynacja robót remontowych w budynkach pozostających w gestii Starostwa.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Środowiska i Budownictwa)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-06 14:52
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-15 21:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30302
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-15 21:01:47