Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego promowania i przygotowywania strategii rozwoju powiatu.
 2. Prowadzenie działań mających na celu uczestnictwo w programach Unii Europejskiej.
 3. Współpraca z administracją rządową, samorządem województwa, gminami, stowarzyszeniami w zakresie rozwoju lokalnego oraz pozyskiwania środków z funduszy UE dotyczącego zakresu zadań powiatowych oraz w zakresie planowania i realizacji ustaw strategicznych i programów rozwojowych powiatu.
 4. Gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju powiatu.
 5. Koordynowanie i planowanie bieżących opracowań dotyczących rozwoju powiatu i programów rozwojowych powiatu oraz monitorowanie pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 6. Prowadzenie w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu działalności informacyjnej o możliwościach i warunkach uczestnictwa w inicjatywach i programach finansowanych ze środków unijnych.
 7. Kreowanie wizerunku powiatu.
 8. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej.
 9. Inicjowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie.
 10. Organizowanie i udział w wystawach, targach oraz innych imprezach promujących powiat.
 11. Inicjowanie imprez promujących powiat oraz współdziałanie w ich realizacji.
 12. Promowanie powiatu z wykorzystaniem mediów.
 13. Prowadzenie współpracy z poszczególnymi wydziałami Starostwa i Kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie rozwoju i promocji.
 14. Organizowanie kontaktów Starosty i członków Zarządu ze środkami masowego przekazu.
 15. Opracowywanie oraz przekazywanie informacji na stronę internetową powiatu.
 16. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.
 17. Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie zdrowia publicznego.
 18. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 19. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
 20. Wspieranie i promowanie twórczości kulturalnej na terenie powiatu.
 21. Dokumentowanie życia kulturalnego powiatu poprzez gromadzenie materiałów zdjęciowych z imprez organizowanych lub współorganizowanych przez powiat.
 22. Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 23. Prowadzenie rejestru i archiwizowanie dokumentacji przetargowej.
 24. Współdziałanie z Kierownikami wydziałów udzielających zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
 25. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych.
 26. Sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych i dokonywanie w nim zmian.
 27. Współdziałanie z Kierownikami wydziałów w celu prawidłowej realizacji przepisów prawa zamówień publicznych.
 28. Bieżące monitorowanie realizacji wydatków wymagających stosowania procedur przewidziany w ustawie prawo zamówień publicznych.
 29. Opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących zamówień publicznych dla potrzeb organów powiatu grudziądzkiego i instytucji zewnętrznych.
 30. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień wspólnych.
 31. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 32. Realizowanie zadań związanych z oświatą w powiecie w zakresie spraw związanych z prowadzeniem szkoły.
 33. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym dysponowaniem przyznanych szkole środków budżetowych.
 34. Opracowywanie projektu planu sieci szkół, prowadzenie spraw związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem szkoły.
 35. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły.
 36. Tworzenie warunków do zawodowego doskonalenia nauczycieli.
 37. Realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na nauczycieli mianowanych.
 38. Przygotowywanie porozumień i umów dotyczących realizacji zadań powiatu z zakresu oświaty oraz nadzór nad ich wykonaniem.
 39. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw z zakresu oświaty.
 40. Wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinach oświaty.
 41. Opracowywanie założeń programowych mających na celu podwyższanie jakości pracy szkoły.
 42. Nadzór i dbałość o rozwój organizacyjny szkoły.
 43. Współdziałanie z dyrektorem szkoły w zakresie prowadzenia nowatorskich rozwiązań pedagogicznych.
 44. Opracowywanie projektów statutów dla nowozakładanych szkół oraz przygotowanie analizy zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rocznego arkusza organizacyjnego szkoły.
 45. Prowadzenie baz danych oświatowych wymaganych przepisami prawa oświatowego.
 46. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty.
 47. Kierowanie nieletnich do odpowiednich placówek zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 48. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 49. Promowanie i wspieranie działań oraz inicjatyw sportowych na terenie powiatu.
 50. Podejmowanie działań w zakresie szerzenia kultury fizycznej i sportu.
 51. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie powiatu.
 52. Współdziałanie z innymi instytucjami w ramach organizacji imprez i zawodów sportowych.
 53. Organizowanie imprez i zawodów sportowych na szczeblu powiatowym.
 54. Opracowywanie i aktualizowanie Kalendarza imprez sportowych w powiecie.
 55. Określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: KS
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-13 00:00
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-15 21:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23045
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-15 21:04:26