Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Organizacyjny

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-28 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:41

 Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
 

1. W zakresie obsługi administracyjnej Rady Powiatu:

 1. gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i Zarządu;
 2. przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu;
 3. protokołowanie obrad Rady, posiedzeń Komisji i Zarządu;
 4. prowadzenie rejestru:
 1. uchwał Rady i Zarządu,
 2. wniosków i opinii Komisji,
 3. interpelacji i wniosków radnych,
 1. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym    ich załatwianiem;
 2. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 3. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

 

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego oraz kontrola jego realizacji;
 2. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 3. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
 4. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;
 6. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;
 7. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 8. wykonywanie zadań związanych z wyborami;
 9. administrowanie budynkami Starostwa;
 10. zabezpieczenie mienia Starostwa;
 11. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 12. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi

i tablicami, gospodarowanie drukami i formularzami;

 1. gospodarowanie taborem samochodowym;
 2. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;
 3. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
 4. prowadzenie archiwum Starostwa;
 5. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej, organizowanie i prowadzenie obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej

3. W zakresie spraw kadrowych:

        1)opracowywanie projektu Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola jego realizacji;

2)prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;

3)prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;

4)inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

5)prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży;

6)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;

7)prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;

8)prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

9)koordynowanie szkoleń, dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników;

10)zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku,  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

4. W zakresie spraw obywatelskich:

 1. przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;
 2. załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych;
 3. wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
 4. organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego;
 5. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do    wcześniejszego przejścia na emeryturę;
 7. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie poboru;
 8. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;     
 10. obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 11. prowadzenie rejestru fundacji oraz nadzór nad działalnością fundacji działających na terenie powiatu
 12. prowadzenie zadań przynależnych staroście dotyczących repatriantów;
 13. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób niesłyszących.

 

5. W zakresie rzeczy znalezionych:

1)odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

2)zarządzanie sprzedaży rzeczy znalezionej ulegającej szybkiemu zepsuciu, związanej    ze znacznymi kosztami przechowywania, powodującej znaczne obniżenie wartości przez przechowywanie;

3)wypłacanie znaleźnego znalazcy, jeżeli rzecz znaleziona stała się własnością Państwa;

4)prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych;

5)zawiadamianie w ciągu 7 dni Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że rzecz znaleziona przyjęta na przechowanie stanowi wartość naukową lub artystyczną.

 

6. W zakresie obsługi prawnej:

1)opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;

2)udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i Wydziałów;

3)udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

4)wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym       jednostkom);

5)wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6)informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników Wydziałów o zmianach w przepisach

         prawnych dotyczących działalności organów powiatu;

7)nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych;

8)prowadzenie rejestru działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

7. W zakresie przewozu zwłok:

1)przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z innego państwa;

2)organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

 

8. W zakresie spraw powszechnego obowiązku obrony:

1)planowanie zadań obronnych przewidzianych do realizacji w czasie pokoju i w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

2)organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej;

3)organizowanie akcji kurierskiej;

4)planowanie realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej;

5)organizacja systemu stałych dyżurów;

6)planowanie przedsięwzięć wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS);

7)prowadzenie spraw reklamacyjnych pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy;

8)innych zadań wynikających z realizacji powszechnego obowiązku obrony.

 

9. W zakresie informatyzacji Starostwa:

 1. prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu oraz elektronicznym obiegiem dokumentów;
 2. administrowanie serwerami i siecią;
 3. nadzoru nad sprzętem komputerowym w Urzędzie oraz odpowiedzialność za jego  prawidłowe funkcjonowanie;
 4. dokonywanie bieżących przeglądów, napraw oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego;
 5. wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych;
 6. dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych oraz instalowanie programów komputerowych;
 7. wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie;
 8. administracja i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie;
 9. zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku;
 10. prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz jej rozbudowa i stała aktualizacja;
 11. współpraca z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Edukacji, Zamówień Publicznych w  kwestii bieżącego umieszczania serwisu informacyjnego;
 12. analizowanie stanu i dokonywania zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu, w oparciu o procedury zamówień publicznych;
 13. prowadzenie spraw z zakresu e-Administracji (podpis elektroniczny, Epuap itp.);
 14. prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki;
 15. okresowego sporządzania kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze;
 16. wykonywania obowiązków administratora systemu informatycznego (ASI);
 17. wsparcie pracowników z zakresu teleinformatyki w bieżących problemach (awariach);
 18. nadzór i administracja Systemem Informacji Przestrzennej;
 19. prowadzenie spraw i rejestru związanych ze zgłaszaniem petycji.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 00:00
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 07:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22294
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-14 07:44