Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024.

Nabór przeprowadzony będzie w terminie od dnia 5 lutego 2024 r. do 12 lutego 2024 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2024-02-05
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-02-05 12:21

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2024-02-05 12:22

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
  data wytworzenia: 2023-07-24
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-07-24 15:11

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

            Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- turystyki;

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2023.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2023 r.

3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartych konkursów ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w „Rocznym programie współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

                               ul. Małomłyńska 1

                               86 – 300 Grudziądz

 

- e-mailem:     bip@powiatgrudziadzki.pl

- osobiście:      w Biurze obsługi Interesanta (na parterze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu)

 

od dnia 12.01.2023 r. do dnia 26.01.2023 r.

 

6. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2023”, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Grudziądzkiego powołuje inny skład Komisji Konkursowej.

 

7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy
w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.

 

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Edukacji   i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Lotarska
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-01-12 19:33
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:12

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2023-01-12 19:33

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2021-01-22 19:36

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr 53/56/2017 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Ogłoszenie o naborze kandydató na członkó komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 w zakresie:

Informacja o naborze kandydatów

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24225
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-05 12:22:29