Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja o naborze kandydatów

INFORMACJA

  O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

 

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2012.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2012 roku.

3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.      

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie współpracy Powiatu Grudziądzkiego.

5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji:

- pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86- 300 Grudziądz

- faxem:

nr faxu 56 45 14 400

- e-mailem:

promocja@powiatgrudziadzki.pl

 

do dnia 2 stycznia 2012 r.

 

6. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie dokonany wybór członków Komisji konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych, w których kandydat gotów jest opiniować oferty.

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 443.

 

Do pobrania również:

Uchwała Nr 21/64/2011 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 grudnia 2011 r.w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2012

 

 

 Starosta

/-/ Marek Szczepanowski

komentarze (0) (Informacja o naborze kandydatów)

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-12-19 09:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-19 09:47

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-12-19 09:44

« poprzednia strona

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 19:37