Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i rozbudowę parkingu

 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1
tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK dla samochodów osobowych”.
 
1) Przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę z rozbudową parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK                     w Grudziądzu od chodnika ulicy PCK łącznie z wjazdami do budynku Starostwa, oraz od wjazdu do garażu podziemnego w budynku Starostwa do terenów zielnych po przeciwnej stronie placu parkingowego.
 2) Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca:
- powierzchnia dróg wewnętrznych z wjazdem i wyjazdem                 - 611,49 m2
- powierzchnia miejsc postojowych                                       - 349,58 m2     
   co stanowi 26 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych
- powierzchnia utwardzone ekologiczna                                 - 206,37 m2    
- powierzchnia chodnika                                                     -   38,86 m2
- powierzchnia podjazdu technologicznego                                      -   91,93 m2
- powierzchnie terenów zielonych                                        - 236,00 m2
 
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 45223300-9, 45112700-2
 
 
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 
3. Termin realizacji zamówienia:
     
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Starostwie Powiatowym,
    przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz lub za pośrednictwem poczty, siwz. znajduje     
    się też na stronie: www.powiatgrudziadzki.pl
 
 
5. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1,
    pok. nr 25, do dnia 30.04.2009 r. do godz. 1000
 
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
- Pan Henryk Pasik – Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
 – tel. 056 45 14 417;
- Pani Dorota Kaczerowska - p.o. Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień
   Publicznych tel. 056 45 14 431.
 
7. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. Kryterium oceny ofert:
 
JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERTY JEST CENA =100%
NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ BĘDZIE OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2009 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiającego
      sala nr 12.
 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
12. Opis warunków udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
      tych warunków.
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
4. Wypełniony kosztorys ofertowy.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami).
8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
10. Podpisany formularz umowy.
11. Wykaz części zamówienia realizowanych przez podwykonawców.
 
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.                     1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
14. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
 
15. Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających.
16. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 07.04.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
                                                                          
                                                                 Starosta
                                                          /-/ Marek Szczepanowski

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i rozbudowę parkingu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2009-04-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-08 08:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-15 09:19
Załączniki i dodatki

drukuj (Załączniki i dodatki)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-04-08 08:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-08 09:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 488783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47