Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA  „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4514400, faks 056 4515401.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgrudziadzki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2009. 2) Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania. 3) Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu). 4) Gotowość do udzielenia kredytu od 5 listopada 2009 r. 5) Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu. 6) Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M. 7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na 30 wrzesień 2009 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. 8) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco. 9) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 10) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych. 4. Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art. 128 ust. 1 pkt. 3. 5.Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna z warunkami określonymi w siwz i złożoną ofertą. 6. Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złożoną ofertą). 7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji. 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatgrudziadzki.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pok. nr 25.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2009 r. pod numerem 325698-2009.
 
 
STAROSTA
/-/ Marek Szczepanowski

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2009-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-22 11:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-22 12:52

Dodatek nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 
 
 
Dokumenty zawierające informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej
 
 
 1. Uchwała Nr XVII/46/2008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2009.
 2. Uchwała Nr 32/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.11.2008 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Grudziądzkiego.
 3. Uchwała Nr 32a/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.11.2008 r. w sprawie wydania opinii  o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Powiatu Grudziądzkiego.
 4. Sprawozdania: Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, Rb – Z o stanie zobowiązań i Rb - N o stanie należności za rok 2007 r.
 5. Sprawozdania: Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb - N o stanie należności oraz wykonanych aktywów finansowych za 2008 r.
 6. Sprawozdania: Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń i Rb - N o stanie należności oraz wykonanych aktywów finansowych za I półrocze 2009 r.
 7. Uchwała Nr XXI/23/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Harmonogram spłat kredytu długoterminowego.
 9. Uchwała Nr 40/2008 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 09.04.2008 r. w sprawie: opinia o sprawozdaniu rocznym Zarządu Powiatu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2007 rok.
 10. Uchwała Nr 13/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.03.2009 r. w sprawie: opinia o sprawozdaniu rocznym Zarządu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2008 rok.
 11. Uchwała Nr 13/2009 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25.08.2009 r. w sprawie: opinia o informacji Zarządu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowej instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2009 r.
 12. Bilans z wykonania budżetu za 2007 rok.
 13. Bilans z wykonania budżetu za 2008 rok.
 14. Sytuacja finansowa Powiatu Grudziądzkiego w latach 2008 – 2012.
 15. Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008.
 16. Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.
 17. Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008.
 18. Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2009-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-22 11:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-22 12:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 483775
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47