Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wymianę okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie

tel./ faks (0 – 56) 46 813 78 tel. (056) 46 810 06

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 24 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 24 sztuk okien drewnianych w istniejących otworach okiennych w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 20311000-9;

45421000-0

 

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie jednego miesiąca.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Placówki, siwz. znajduje się też na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl     w zakadce zamówienia publiczne/ogłoszenia o przetargach

5. Ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2007 r. do godz. 10.00 w sekretariacie ( parter) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Białochowo 91, 86- 318 Rogóźno

6. Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:

- Pani Bogumiła Przybielska – dyrektor Placówki

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00

7. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

9. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium: 1) cena (koszt) - 100 %.

10. Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 4 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Białochowo 91 , 86 – 318 Rogóźno w dniu 18.09.2007 r. o godz. 10.15.

11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

Lp.

Warunek do spełnienia przez wykonawcę

Numer załącznika

Uwagi

1

wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1

2.

Oś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 2

3.

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3

 

4.

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę -jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściweg

o rejestru lub ewidencji,

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4

 

5

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty

 

 

 

 

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 29.08.2007 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dyrektor

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

w Białochowie

/-/ Bogumiła Przybielska

drukuj (Przetarg nieograniczony na wymianę okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Przybielska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-08-30 14:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-08-30 14:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 455869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47