Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-18 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 11:42

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej należy:

1.W zakresie gospodarki wodnej:

1)stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z zasobu;

2)stwierdzanie przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;

3)ustalanie linii brzegowej wód;

4)rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów;

5)podział kosztów utrzymania wód w przypadku, gdy zakłady przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód;

6)przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu wprowadzających powszechne korzystanie, służące zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego
lub rolnego, z wód powierzchniowych;

7)nakładanie na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni;

8)nakładanie na właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej wody obowiązku zlikwidowania ogniska zanieczyszczenia wody;

9)ustanawianie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych;

10)ustalanie i podział kosztów utrzymywania urządzeń wodnych;

11)wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego   pozwolenia wodnoprawnego oraz ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej;

12)nakładanie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

13)nakładanie obowiązku przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego
lub likwidacji szkód w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty;

14)ustalanie szczegółowego zakresu i terminów wykonania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

15)nakładanie obowiązku usunięcia drzew lub krzewów z wałów  przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

16)ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;

17)wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;

18)przyjmowanie zgłoszeń wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych;

19)nakładanie na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania     ekspertyzy oraz opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą;

20)przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego;

21)wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku  których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku;

22)wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części w przypadku nieusunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej;

23)zatwierdzanie statutu spółki wodnej;

24)włączanie zakładu do spółki wodnej, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których   spółka została utworzona;

25)występowanie do organów spółki wodnej o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń;

26)podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej;

27)ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób fizycznych  lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;

28)sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

29)stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej sprzecznych z prawem
   lub statutem;

30)rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa lub statutu;

        31) ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej;

        32) rozwiązanie spółki wodnej;

        33) wyznaczanie i ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej;

        34) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego;

        35) ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu szkód określonych w ustawie Prawo                Wodne;

        36) przygotowywanie projektów opinii zarządu powiatu dotyczących realizacji                         inwestycji   w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

2.W zakresie rybactwa śródlądowego:

1)wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego;

2)wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczonej do wód śródlądowych żeglownych;

3)wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych
na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim
jego sąsiedztwie;

4)rejestracja sprzętu pływający służącego do połowu ryb;

5)przygotowywanie wniosków o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;

6)przygotowywanie uchwał rady powiatu o utworzeniu albo o wyrażeniu zgody
na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa;

7)wystawianie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

 

3.W zakresie gospodarki leśnej:

1)określanie zadań właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów;

2)zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw;

3)wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zagospodarowanie i ochronę związaną z odnowieniem lub przebudową drzewostanu;

4)wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

5)wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów;

6)dokonywanie oceny udatności upraw leśnych;

7)cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

8)uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru w odniesieniu
do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

9)określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa;

10)zlecanie sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;

11)zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa;

12)zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów;

13)nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów  niestanowiących własności Skarbu Państwa;

14)wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją  określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;

15)ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe;

16)przekazywanie zarządowi Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących   własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach  zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

17)wnioskowanie, w przypadku gruntów pochodzących z obszaru jednego nadleśnictwa oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, o przekazanie przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

4.W zakresie łowiectwa:

1)wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła
w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny;

2)wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

3)wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;

4)wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

 

5.W zakresie ochrony przyrody:

1)prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;

2)przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie określenia i zmiany granic parku narodowego;

3)prowadzenie rejestru posiadaczy i hodowców zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków, podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

4)wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;

5)wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

6)wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów na nieruchomościach będących własnością gminy.

 

6.W zakresie gospodarki odpadami:

1)wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów;

2)nakładanie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków;

3)gospodarowanie odpadami z wypadków.

 

7.W zakresie prawa ochrony środowiska:

1)przygotowywanie projektów powiatowego programu ochrony środowiska;

2)przygotowywanie opinii dotyczących gminnych programów ochrony środowiska;

3)przygotowywanie raportów z realizacji powiatowego planu ochrony środowiska;

4)opiniowanie programów ochrony powietrza;

5)opiniowanie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji
w powietrzu;

6)identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

7)prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

8)opiniowanie projektów planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

9)prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

10)wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

11)przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu ograniczających lub zakazujących używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących;

12)sporządzanie map akustycznych;

13)przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu wyznaczających obszary ciche
  w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją;

14)przygotowywanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów,
  na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;

15)ustalanie wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania
  z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;

16)wypłata odszkodowania lub wykup nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego;

17)przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie utworzenia obszaru  ograniczonego użytkowania;

18)nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku   prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych;

19)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej   negatywnie oddziaływać na środowisko;

20)ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;

21)nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem
  lub portem obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii
  w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów;

22)udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie    odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych

23)nakładanie obowiązku na prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia    przeglądu ekologicznego;

24)nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia   środowiska do stanu właściwego;

25)sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

26)gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

27)udział w pracach komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu    dostosowawczego;

       28) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

       29) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania,   wymiany lub podziału gruntów;

       30) przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

       31) nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura                 2000.

 

8.W zakresie ochrony zwierząt:

1)opiniowanie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

 

9.W zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych:

1)usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszaru wodnego;

2)przygotowywanie uchwał rady powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów pływających.

 

10.W zakresie geologii i górnictwa:

1)przyjmowanie zawiadomień o wydobywaniu piasków i żwirów, przeznaczonych
  dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej;

2)udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;

3)zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga   koncesji;

4)przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia
  w celu wykorzystywania ciepła Ziemi;

5)przyjmowanie dokumentacji geologicznych;

6)ustalanie opłat dodatkowych za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem   warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym   zgłoszeniu projekcie robót geologicznych.

 

11.W zakresie edukacji ekologicznej:

1)rozwijanie zamiłowań przyrodniczych i wrażliwości na piękno naturalnego środowiska człowieka poprzez korzystanie z elementów flory i fauny okolic Grudziądza;

2)organizowanie zajęć w formie wykładów, konferencji, seminariów i szkoleń
  dla różnych grup zawodowych;

3)nawiązywanie kontaktów i współpracy z różnymi instytucjami o charakterze  ekologicznym, szkołami i innymi placówkami kulturalno – oświatowymi w celu wymiany doświadczeń oraz informacji związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną;

4)publikowanie wydawnictw propagujących działalność ekologiczną;

5)umożliwianie bezpośredniego kontaktu z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt;

6)wskazywanie sposobów ich ochrony oraz ich reintrodukcji do naturalnego środowiska;

7)udział w programach ratowania gatunków zagrożonych wyginięciem;

8)podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie idei ochrony środowiska wśród mieszkańców powiatu grudziądzkiego i okolic;

9)wyrabianie szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, wskazywanie  sposobów właściwego korzystania z nich;

10)promowanie powiatu grudziądzkiego i okolic na arenie krajowej i międzynarodowej jako ośrodka dbającego o harmonijny rozwój wszystkich dziedzin życia odbywającego  się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-06 14:52
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 07:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12664
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-14 07:59

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3316155
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-09 12:11

Stopka strony