Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z DNIA 15.12.2015 R.

  2016.06.23
  Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) Starosta Grudziądzki ogłasza zmianę w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia
 • Obwieszczenie

  2016.06.15
  Starosta Grudziądzki decyzją z dnia 15 czerwca 2016 r. nr OS.6341.26.2016 udzielił Rodzinnym Ogrodom Działkowym im. 100-lecia „Agromet-Unia” w Grudziądzu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele gospodarcze oraz do podlewania upraw ze studni wierconej nr 1 o głębokości 19 m położonej na działce nr 606/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz
 • Obwieszczenie

  2016.05.20
  Starosta Grudziądzki informuje, iż decyzją z dnia 23 maja 2016 r. nr OS.6341.16.2016 udzielił Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części drogi gminnej Nr 40130C zlokalizowanej na działkach nr 10 i 136 w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz za pomocą kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RH-I
 • Ogłoszenie

  2016.05.14
  W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 29/24/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Sprawozdanie przyjęte

  2016.03.23
  Podczas dzisiejszej (23 marca br.) sesji radni powiatu grudziądzkiego jednogłośnie przyjęli przedłożone przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015 ”
 • Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy

  2016.03.18
  Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądz, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek w km 4+046 ÷ 4+431"
 • Wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

  2016.03.15
  Dzisiaj (15 marca br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączna kwotę 24 tys. złotych otrzyma dziewięć ngo-sów, które zrealizują w sumie 12 zadań publicznych

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4505577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-22 09:49:12