Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Organizacyjny

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. w zakresie obsługi administracyjnej Rady Powiatu:
  • gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i Zarządu;
  • przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu;
  • protokołowanie obrad Rady, posiedzeń Komisji i Zarządu;
  • prowadzenie rejestru:
   • uchwał Rady i Zarządu,
   • wniosków i opinii Komisji,
   • interpelacji i wniosków radnych,
  • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
  • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 2. w zakresie spraw organizacyjnych:
  • opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego oraz kontrola jego realizacji;
  • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  • przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;
  • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;
  • wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
  • wykonywanie zadań związanych z wyborami;
  • administrowanie budynkami Starostwa;
  • zabezpieczenie mienia Starostwa;
  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
  • załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami, gospodarowanie drukami i formularzami;
  • gospodarowanie taborem samochodowym;
  • wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;
  • zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
  • prowadzenie archiwum Starostwa;
  • zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej, organizowanie i prowadzenie obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej;
 3. w zakresie spraw kadrowych:
  • opracowywanie projektu Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola jego realizacji;
  • prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;
  • prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;
  • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
  • prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
  • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
  • prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
  • koordynowanie szkoleń, dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników;
  • zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 4. w zakresie spraw obywatelskich:
  • przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;
  • załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych;
  • wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;
  • organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego;
  • kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
  • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę;
  • przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie poboru;
  • wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym;
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
  • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • prowadzenie rejestru fundacji oraz nadzór nad działalnością fundacji działających na terenie powiatu;
  • prowadzenie zadań przynależnych staroście dotyczących repatriantów;
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla osób niesłyszących;
 5. W zakresie rzeczy znalezionych:
  • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
  • zarządzanie sprzedaży rzeczy znalezionej ulegającej szybkiemu zepsuciu, związanej ze znacznymi kosztami przechowywania, powodującej znaczne obniżenie wartości przez przechowywanie;
  • wypłacanie znaleźnego znalazcy, jeżeli rzecz znaleziona stała się własnością Państwa;
  • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych;
  • zawiadamianie w ciągu 7 dni Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że rzecz znaleziona przyjęta na przechowanie stanowi wartość naukową lub artystyczną;
 6. w zakresie obsługi prawnej:
  • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i Wydziałów;
  • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
  • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);
  • wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
  • informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych;
  • prowadzenie rejestru działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu;
 7. w zakresie przewozu zwłok:
  • przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z innego państwa;
  • organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium;
 8. w zakresie spraw powszechnego obowiązku obrony:
  • planowanie zadań obronnych przewidzianych do realizacji w czasie pokoju i w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
  • organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
  • organizowanie akcji kurierskiej;
  • planowanie realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej;
  • organizacja systemu stałych dyżurów;
  • planowanie przedsięwzięć wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS);
  • prowadzenie spraw reklamacyjnych pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy;
  • innych zadań wynikających z realizacji powszechnego obowiązku obrony;
 9. w zakresie informatyzacji Starostwa:
  • prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu oraz elektronicznym obiegiem dokumentów;
  • administrowanie serwerami i siecią;
  • nadzoru nad sprzętem komputerowym w Urzędzie oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie;
  • dokonywanie bieżących przeglądów, napraw oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego;
  • wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych;
  • dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych oraz instalowanie programów komputerowych;
  • wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie;
  • administracja i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie;
  • zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku;
  • prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz jej rozbudowa i stała aktualizacja;
  • współpraca z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Edukacji, Zamówień Publicznych w kwestii bieżącego umieszczania serwisu informacyjnego;
  • analizowanie stanu i dokonywania zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu, w oparciu o procedury zamówień publicznych;
  • prowadzenie spraw z zakresu e-Administracji (podpis elektroniczny, Epuap itp.);
  • prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki;
  • okresowego sporządzania kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze;
  • wykonywania obowiązków administratora systemu informatycznego (ASI);
  • wsparcie pracowników z zakresu teleinformatyki w bieżących problemach (awariach);
  • nadzór i administracja Systemem Informacji Przestrzennej;
  • prowadzenie spraw i rejestru związanych ze zgłaszaniem petycji.

drukuj (STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU - Wydział Organizacyjny)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-07 00:00
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 07:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-14 07:44:54