Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2017-12-29 12:11

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2017-12-29 12:10

Obwieszczenie

Starosta Grudziądzki decyzją z dnia 28 grudnia 2017 r. nr OS. 6341.50.2017 udzielił Jeronimo Martina Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne – Grudziądz w Białym Borze pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Centrum Dystrybucyjnego w Białym Borze do rowu melioracyjnego oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do kanalizacji miejskiej eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. z o.o w Grudziądzu
 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2017-12-28 09:23

Metryka

 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2017-12-28 09:22

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rurociągu melioracyjnego na terenie działki nr 103 w miejscowości Jakubkowo, gmina Łasin, w miejscu istniejącego rowu melioracji wodnych szczegółowych oznaczonego symbolem R-Ł-2

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - stawu pochodzenia antropogenicznego na działce nr 348 obręb Mokre gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych do poboru wody podziemnej oraz pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce 251/1 w Białym Borze, gmina Grudziądz na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Jarko – Jarosław Zasuń

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania dotyczącego poboru wód podziemnych z ujęcia w Radzyniu Chełmińskim oraz odprowadzanie wód popłucznych

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z terenu zakładu do ziemi poprzez urządzenia oczyszczające – separatory substancji ropopochodnych z osadnikami i zbiornik ziemny retencyjno – drenujący o pojemności 630 m3

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z rozbudowywanej drogi gminnej nr 040130C do rowu melioracyjnego RH-V, zlokalizowanego na działce nr 248 obręb Węgrowo oraz na wykonanie wylotu do w/w rowu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych nr nr 040275C i 040276C, ul. Osikowa w Świerkocinie do rowu melioracyjnego R - IV, zlokalizowanego na działce nr 334 obręb Świerkocin oraz na wykonanie wylotu do w/w rowu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących przepustów drogowych i rowów bocznych, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, budowę rowów bocznych, przepustów i wylotów przepustów do rowów bocznych, zrzut wody opadowej z przepustów do rowów bocznych, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, zrzut wody z kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz – Mokre w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego- rozbiórkę istniejącego mostu przez Kanał Palemona,budowę urządzenia wodnego w postaci mostu przez Kanał Palemona, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego mostu dwoma wylotami do Kanału Palemona.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu, wykonanie odwodnienia przyczółków oraz regulację Osy w ramach budowy ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 55 w miejscowościach Mokre, Świerkocin i Lisie Kąty gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Młynów Szczepanki Sp. z o.o. do ziemi – nieużytku na działce nr 45/2 obręb Szczepanki gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – stawu położonego na działkach nr 581/1 i 581/2 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów i mostów oraz przebudowę rowów i rzeki Młynówki w związku z budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 55

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z dróg gminnych nr 040502C i 040503C do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RW Struga Wałdowska oraz budowę wylotu betonowego do tego rowu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – stawów rybnych (2 szt.) na terenie działki nr 26/4 w miejscowości Pieńki Królewskie gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – studni nr 1 na terenie działki nr 420 w miejscowości Rogóźno gm. Rogóźno oraz na pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia gospodarstwa rolnego do celów nawadniania upraw polnych

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego – studni zlokalizowanej na terenie działki nr 223/10 w miejscowości Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęte postępowanie w sprawie legalizacji likwidacji urządzenia wodnego – stawu na terenie działki nr 233/3 obręb Piaski gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego na terenie działki nr 220/2 w miejscowości Gołębiewo gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego na terenie działek nr 41/1 i 43/7 w miejscowości Pokrzywno gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z dróg gminnych nr 40473C, 40474C oraz 40151C do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RR oraz budowę wylotu betonowego do tego rowu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych z terenu zakładu produkcyjnego znajdującego się na terenie działki nr 90/14 w miejscowości Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-2

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczne Odlewni z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 85/3 w Wałdowie Szlacheckim

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją sanitarną pod rzeką Turznicą na terenie działki nr 32/1 obręb Piaski gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – 6 szt. stawów rybnych na terenie działki nr 580/9 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych pochodzących z terenu Zakładu znajdującego się na działkach nr 101/6 oraz 101/7 w miejscowości Mełno gm. Gruta do stawów ziemnych oraz rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-2.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z terenu stacji paliw zlokalizowanej na terenie działki nr 203/1 obręb Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński do ziemi tj. rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 534, a następnie do rowu melioracyjnego

Obwieszczenie

Starosta Grudziądzki decyzją z dnia 16 stycznia 2017 r. nr OS.6341.51.2016 udzielił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie pozwolenia wodnoprawnego pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 105/8 w miejscowości Turznice gm. Grudziądz na potrzeby gospodarcze i bytowe Gospodarstwa Rolnego R.S.P. „Przełom” i sektora mieszkaniowego oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody, znajdującej się na działce nr 105/8 w miejscowości Turznice gm. Grudziądz, do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RT-III-32

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na działkach nr 351/33 i 351/36 w miejscowości Rogóźno gm. Rogóźno do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie

Obwieszczenie

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 105/8 w miejscowości Turznice gm. Grudziądz na potrzeby gospodarcze i bytowe Gospodarstwa Rolnego R.S.P. „Przełom” i sektora mieszkaniowego oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody, znajdującej się na działce nr 105/8 w miejscowości Turznice gm. Grudziądz, do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RT-III-32

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni 2 znajdującej się na terenie działki nr 123/24 w miejscowości Ruda gm. Grudziądz oraz odprowadzania wód popłucznych z terenu stacji uzdatniania wody znajdującej się na działce nr 123/24 w miejscowości Ruda gm. Grudziądz do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów zlokalizowanych na rowie melioracyjnym oznaczonym symbolem RM-IV na działkach nr 333/4, 333/3, 331/4, 331/3, 328/3 w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz w ciągu dróg gruntowych

Informacja o wszcżęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 24/1 w miejscowości Orle gm. Gruta oraz budowę w tym samym miejscu rurociągu melioracyjnego o średnicy 100 mm

Informacja o wszcżęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1a i 2 znajdujących się na terenie działki nr 3/26 w miejscowości Mazanki gm. Radzyń Chełmiński oraz odprowadzania wód popłucznych z terenu stacji uzdatniania wody znajdującej się na działce nr 3/26 w miejscowości Mazanki gm. Radzyń Chełmiński za pomocą kanalizacji o średnicy 15 cm do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-R-E

Informacja o wszcżęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w km 14+391, oznaczonej jako działka nr 315 w miejscowości Słup gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 6/29 obręb Zajezierze gm. Sztum do urządzeń kanalizacyjnych tj. punktu zlewnego oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce nr 190/4 w miejscowości Nowa Wieś gm. Grudziądz będących własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o. o. w Grudziądzu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr 153/4 i 153/70 w miejscowości Salno obręb Dąbrówka Królewska gm. Gruta do rurociągu melioracyjnego r-I, który docelowo wpływa do Jeziora Kruszyn znajdującego się na działce nr 119/1 w miejscowości Nicwałd gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w km 5+925 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej, na działkach nr 214 i 246 w miejscowości Szynych gm. Grudziądz.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 znajdującej się na terenie działki nr 143/16 w miejscowości Mokre gm. Grudziądz. Pobierana wodna przeznaczona będzie na cele socjalne i sanitarne.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 16/10 w miejscowości Łasin do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Łasin znajdujących się na działce nr 16/12 w miejscowości Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Nogat za pomocą jazu piętrzącego zlokalizowanego na rzece Gardęga w km 17+250, na działce nr 191/3 w miejscowości Nogat gm. Łasin

Obwieszczenie

Starosta Grudziądzki decyzją z dnia 15 czerwca 2016 r. nr OS.6341.26.2016 udzielił Rodzinnym Ogrodom Działkowym im. 100-lecia „Agromet-Unia” w Grudziądzu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele gospodarcze oraz do podlewania upraw ze studni wierconej nr 1 o głębokości 19 m położonej na działce nr 606/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. nr OS.6341.12.2016 udzielającej Miastu i Gminie Łasin pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni typu BIOPAN 25 zlokalizowanej na działce nr 16 w miejscowości Zawda gm. Łasin za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-Z-2, następnie za pomocą kanału betonowego o średnicy 300 mm do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-SZ, który wpływa do jeziora Szynwałd

Informacja o wszczęciu postępowania

wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego z dnia 6 maja 2016 r. nr OS.6341.18.2016 udzielającej Panu Andrzejowi Tarnawskiemu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze Strugi Dusocińskiej za pomocą przewodu PCV Ø 200 mm do stawu (zbiornika retencyjnego) na terenie działki nr 386/14 w miejscowości Mokre gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych służących do poboru wody oraz na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 znajdującej się na terenie działki nr 36/1 w miejscowości Białochowo gm. Rogóźno

Obwieszczenie

Starosta Grudziądzki informuje, iż decyzją z dnia 23 maja 2016 r. nr OS.6341.16.2016 udzielił Gminie Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części drogi gminnej Nr 40130C zlokalizowanej na działkach nr 10 i 136 w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz za pomocą kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RH-I

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjnego na terenie działek nr 273/3 oraz 273/5 w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 606/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 76/5 w miejscowości Dusocin gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych w związku z odwodnieniem drogi gminnej nr 40157C zlokalizowanej na działkach nr 122/1 i 122/2 w miejscowości Ruda gm. Grudziądz oraz budowę dwóch wylotów kanalizacyjnych za pomocą których przedmiotowe ścieki będą wprowadzane do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RM-5

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanego parkingu zlokalizowanego na działkach nr 507/1 i 508/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz, za pomocą trzech studni chłonnych zlokalizowanych na terenie działki 507/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych z części drogi gminnej nr 40130C w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RH-I

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze Strugi Dusocińskiej do stawu (zbiornika retencyjnego) znajdującego się na działce nr 386/14 w miejscowości Mokre gm. Grudziądz. Pobierana woda będzie służyć do podlewania upraw

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z czterostanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 177/1 w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rybnego zlokalizowanego na terenie działki nr 30/4 w miejscowości Świecie nad Osą gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 134 w miejscowości Turznice gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie zlokalizowanej na działce nr 16 w miejscowości Zawda gm. Łasin za pomocą istniejącej kanalizacji do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-Z-2, następnie za pomocą kanału betonowego do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-SZ, który wpływa do Jeziora Szynwałd

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na cele komunalne ze studni nr 1a zlokalizowanej na terenie działki nr 24/2 w miejscowości Rywałd gm. Radzyń Chełmiński oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-5

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na cele rolnicze ze studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 148/4 w miejscowości Białochowo gm. Rogóźno

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu na pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb spożywczych, medycznych i gospodarczych ze studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 799 w miejscowości Łasin gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – stawu na terenie działki nr 114/10 w miejscowości Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński oraz przepustu usytuowanego na rowie melioracyjnym oznaczonym symbolem R-2

Obwieszczenie

Starosta Grudziądzki decyzją z dnia 14 grudnia 2015 r. nr OS.6341.47.2015 udzielił Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i 3 zlokalizowanych na działce nr 56/4 i nr 54/9 w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu na terenie działki nr 398 w miejscowości Świecie nad Osą gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie legalizacji urządzeń wodnych – trzech stawów, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz amatorską hodowlę ryb, zlokalizowanych na terenie działek nr 30/3 i nr 30/4 w miejscowości Świecie nad Osą gm. Świecie nad Osą.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej oraz piętrzenie wód Kanału Głównego

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i 3 zlokalizowanych na działce nr 56/4 i nr 54/9 w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i 3 zlokalizowanych na działce nr 56/4 i nr 54/9 w miejscowości Wielkie Lniska gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej znajdującej się na działce nr 73/1 w miejscowości Rogóźno gm. Rogóźno do rurociągu melioracyjnego o średnicy 600 mm zlokalizowanego w ciągu rowu R-P-3 znajdującego się w zlewni rzeki Pręczawa

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Sadowniczego ze studni nr 1 zlokalizowanej na terenie działki nr 105/6 w miejscowości Skurgwy gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z dwóch budynków mieszkalnych za pomocą przydomowej oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce nr 70/1 w miejscowości Szynwałd gm. Łasin do studzienki melioracyjnej zlokalizowanej na terenie działki nr 88/5 w miejscowości Szynwałd gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanych dróg gminnych Nr 40446C i Nr 40447C w miejscowości Linarczyk obręb Kobylanka gm. Grudziądz oraz budowę urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacyjnych zlokalizowanych na działce nr 214/4 obręb Kobylanka gm. Grudziądz za pomocą których przedmiotowe ścieki będą odprowadzane do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RM-3

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch rurociągów drenarskich o średnicy 160 mm na działkach nr 128 i nr 139 w miejscowości Bukowiec gm. Rogóźno. Powyższe rurociągi drenarskie zastąpią istniejący rów otwarty oznaczony symbolem R-G-6-10 przebiegający przez działki nr 128 i nr 139 w miejscowości Bukowiec gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej WN 110 kV wraz z kablem światłowodowym pod dnem rzeki Łasinka w km 5+932 w miejscowości Jakubkowo gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej bezdotykowej zlokalizowanej na działce nr 220/8 w miejscowości Węgrowo gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na terenie działki nr 13/1 w miejscowości Mokre gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na terenie działek nr 119/14 i 129/18 w miejscowości Kłódka Szlachecka gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z dachów szklarni zlokalizowanych na działkach nr 251/1 i 235/5 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz do istniejącego stawu oraz wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacyjnych W-1 do W-5 zlokalizowanych na działce nr 622/5 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na terenie działki nr 30/10 w miejscowości Skarszewy gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kabla elektroenergetycznego SN 15 kV 3 x XRUHAXS pod dnem cieku Rów Hermana

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego z dnia 1 czerwca 2015 r. nr OS.6341.28.2015 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przejście przebudowywanej napowietrznej linii energetycznej z linii jednotorowej 110 kV Grudziądz Węgrowo-Łasin na linię 3 x 110 kV nad rzeką Osą w km 28+450 (tj. pomiędzy słupami 65 i 66) w miejscowościach Słup gm. Gruta oraz Szczepanki gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – dwóch stawów zlokalizowanych na terenie działki nr 126 w miejscowości Nicwałd gm. Gruta oraz budowę grobli pomiędzy powyższymi stawami

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej 3 x XRUHAKXS oraz kabla światłowodowego na działce nr 102 w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński pod dnem rzeki Struga Radzyńska (w km 20+442) w związku z budową farmy wiatrowej w gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 3 i 4 zlokalizowanych na działce nr 65/1 w miejscowości Mełno gm. Gruta oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na działce nr 65/1 w miejscowości Mełno gm. Gruta do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RM-A

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście przebudowywanej napowietrznej linii energetycznej z linii jednotorowej 110 kV Grudziądz Węgrowo – Łasin na linię 3 x 110 kV nad rzeką Osą w km 28+450 w miejscowościach Słup gm. Gruta oraz Szczepanki gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb gospodarczych Gospodarstwa Rolnego ze studni nr 2a i 3 zlokalizowanych na działce nr 139/18 w miejscowości Linowo gm. Świecie nad Osą oraz odprowadzanie wód popłucznych do stawu (zbiornika p. poż.)

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb gospodarczych Gospodarstwa Rolnego ze studni nr 2 i 3 zlokalizowanych na działkach nr 41/17 oraz 41/148 w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce nr 154/12 w miejscowości Kłódka Szlachecka gm. Rogóźno oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na działce nr 154/12 w miejscowości Kłódka Szlachecka gm. Rogóźno do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-1

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce nr 263/5 w miejscowości Zarośle gm. Rogóźno oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na działce 263/3 w miejscowości Zarośle gm. Rogóźno do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-P-2-9

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1, 2 i 3 zlokalizowanych na działce nr 328/1 w miejscowości Rogóźno gm. Rogóźno oraz odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody położonej na działce nr 328/1 w miejscowości Rogóźno gm. Rogóźno do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-P-3

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni typu BIOPAN 25 znajdującej się na działce nr 136/12 w miejscowości Szynwałd gm. Łasin za pomocą rowu melioracyjnego R-C do jeziora Szynwałd położonego na działce nr 140/4 w miejscowości Szynwałd gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni typu BIOPAN 50 znajdującej się na działce nr 60/5 w miejscowości Plesewo gm. Łasin do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-CS-3

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepławki dla ryb zlokalizowanej na działkach nr 68/2 oraz 68/4 obręb Kłódka gm. Rogóźno przy rzece Osie w km 10+601

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rurociągu drenarskiego o średnicy 200 mm na działce nr 107/8 w miejscowości Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński. Powyższy rurociąg drenarski zastąpi istniejący rów otwarty oznaczony symbolem R-1 przebiegający przez działkę nr 107/8 w miejscowości Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu zlokalizowanego na działce nr 37 obręb Orle gm. Gruta na brzegu jeziora Salno Duże przy granicy z działką nr 40/5 obręb Orle gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej nN- przyłącza energetycznego pod dnem rzeki Młynówki w km 3+235 w miejscowości Sztynwag gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu projektowanego zakładu produkującego dywaniki znajdującego się na działkach nr 51/12, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20 oraz 51/21 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz za pomocą projektowanej i istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wylot betonowy do rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 3054/12 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu zlokalizowanego na terenie działki nr 91/3 w miejscowości Wielki Wełcz gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzane ścieków deszczowych i roztopowych z projektowanego terenu utwardzonego – parkingu zlokalizowanego na działkach nr 505/1 i 506/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz oraz wykonanie urządzeń wodnych – trzech studni chłonnych na terenie działki nr 506/1 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu zlokalizowanego na działce nr 395 w miejscowości Gruta gm. Gruta oraz wycinkę roślinności porastającej brzeg i wody jeziora Księże (Gruta Małe) w obrębie działki nr 654/9 w miejscowości Gruta gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb gospodarczych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 66/6 w miejscowości Mokre gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Mełnie znajdującej się na działce nr 23/27 w miejscowości Mełno obręb Gruta gm. Gruta za pośrednictwem rowu melioracji wodnych szczegółowych RM-A do rzeki Maruszy

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na terenie działki nr 52/6 w miejscowości Zawda gm. Łasin oraz odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie do rowu melioracyjnego oznaczonego nr R-SZ administrowanego przez Gminną Spółkę Wodną w Łasinie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na terenie działki nr 83/2 w miejscowości Nowe Błonowo gm. Łasin oraz odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Błonowie do rowu melioracyjnego oznaczonego nr R-OB administrowanego przez Gminną Spółkę Wodną w Łasinie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na terenie działek nr 726/1 oraz 736 w miejscowości Łasin gm. Łasin oraz odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie za pośrednictwem rowu melioracyjnego do Jeziora Łasińskiego Dużego

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „ŁASIN” położonej na działce nr 300/3 w miejscowości Łasin Wybudowanie do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Łasinie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków typu BIOPAN 150 znajdującej się na działce nr 91/13 w miejscowości Nowy Młyn obręb Kitnówko gm. Świecie nad Osą do rzeki Lutryny w km 7+484

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z terenu Szkoły Podstawowej w Bursztynowie poprzez wylot betonowy Ø 200 znajdujący się na działce nr 257/1 w miejscowości Bursztynowo gm. Świecie nad Osą do rowu melioracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 69/2 w miejscowości Karolewo obręb Szarnoś gm. Świecie nad Osą dla potrzeb gospodarczych mieszkańców wsi Karolewo

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęć zlokalizowanych na terenie działek nr 169/3 i 169/7 w miejscowości Partęczyny gm. Świecie nad Osą dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi Partęczyny, Lisnowo i Lisnówko

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych za pomocą rurociągu melioracji wodnych szczegółowych r – II do Strugi Radzyńskiej w km 14+550 z oczyszczalni ścieków typu BIOPAN 200 zlokalizowanej na działce nr 53/21 w miejscowości Gołębiewko gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 2a o głębokości 70 m na działce nr 45/13 w miejscowości Gruta gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rurociągu drenarskiego o średnicy 100 mm na działce nr 74/1 w miejscowości Jakubkowo gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu dwustanowiskowej myjni bezdotykowej na działce nr 259/3 w miejscowości Świerkocin, gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z mis ociekowych transformatorów i zespołów uziemiających oraz budowę urządzenia wodnego – studni chłonnej na działce nr 79/2 w miejscowości Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce nr 301/10 w Świerkocinie gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1A i 3 zlokalizowanych na terenie Zakładu Rolnego w Salnie – działka nr 158/86 obręb Dąbrówka Królewska gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego na działce nr 248 w Węgrowie gm. Grudziądz w pasie drogi gminnej nr 40130C

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 czerwca 2012 r. nr OS.6341.23.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejących urządzeń wodnych (nabrzeża, slipu, 12 pomostów, 2 wylotów kanalizacji deszczowej) oraz wykonanie nowych urządzeń wodnych (nabrzeża umocnionego palisadą z grodzic, nabrzeża umocnionego gabionami, slipu, falochronu stałego, falochronu pływającego, 4 pomostów pływających do cumowania, 2 wylotów kanalizacji deszczowej) na terenie projektowanego portu śródlądowego w Iławie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu zlokalizowanego pod drogą wojewódzką nr 543 w km 14+627 w miejscowości Dębieniec gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wycinkę roślinności (trzciny pospolitej) o łącznej powierzchni 2 200,00 m2 z brzegu i wód stawu zlokalizowanego na działce nr 153 obręb Boguszewo gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni wierconej nr 1 z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 45/109 obręb Linowo i ze studni wierconej nr 2 z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 45/108 obręb Linowo oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do zbiornika retencyjno-infiltrująco-odparowującego znajdującego się terenie działki nr 45/109 obręb Linowo gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu betonowego o średnicy 400 mm zlokalizowanego na działce nr 92 - rzeka Młynówka w km 3+150 obręb Sztynwag oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu dróg gminnych położonych w miejscowościach Sztynwag i Mały Rudnik do rzeki Młynówki

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na terenie działki nr 124 w miejscowości Zakurzewo gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na terenie działki nr 138 w miejscowości Sztynwag gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na działce nr 37 obręb Orle gm. Gruta na brzegu Jeziora Salno Duże

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działkach nr 215/5 oraz 215/6 w miejscowości Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę istniejącego stawu rekreacyjnego na działce nr 119/1 w miejscowości Gogolin gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem Strugi Radzyńskiej w km 4+050 na działkach nr 296/1 i 182 w miejscowości Rychnowo gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag, zlokalizowanego na cieku Młynówka w km 3+155

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego z dnia 03 września 2012 r. nr OS.6341.33.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjnego, pomostu oraz wykonania wylotu do rowu z rury PCV położonych na działkach nr 74/6 i 74/10 w miejscowości Linowo gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z budynku hali przetwórstwa tworzyw i odpadów z tworzyw sztucznych położonej na terenie działki nr 143/1 w miejscowości Lisie Kąty gm. Grudziądz do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód Jeziora Łasińskiego Dużego (Zamkowego) za pomocą zastawki zlokalizowanej na rzece Łasince oraz piętrzenie Jeziora Łasińskiego Małego za pomocą przepustu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu dróg dojazdowych i placów postojowych oraz ścieków przemysłowych ze stanowiska do mycia pojazdów z obiektu zlokalizowanego na terenie działki nr 33/10 w miejscowości Stare Błonowo, gm. Łasin do rurociągu melioracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjnego na działce nr 122/15 obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pogłębienie stawu rekreacyjnego na działce nr 56/3 w miejscowości Orle gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacji indywidualnej na działce nr 166/8 obręb Ruda, gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rzece Młynówce na działkach nr 278/2, 313 i 314/4 obręb Szynych gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowo – gospodarczych z ujęcia zlokalizowanego na działce 75/1 obręb Wybudowanie Łasińskie gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr 15/4 w miejscowości Mędrzyce gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z budynku handlowo – usługowego położonego w Szczepankach gm. Łasin na działce nr 34/3 do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na działce nr 163/8 w miejscowości Sosnówka gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147/6 w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński, do rowu melioracyjnego będącego dopływem Strugi Radzyńskiej

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na terenie miejscowości Nowe Jankowice, Mędrzyce, Szarnoś, Widlice oraz odprowadzenie wód popłucznych

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w Świeciu n/Osą i Bursztynowie oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Świeciu n/Osą do rzeki Lutryny

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na terenie miejscowości Gruta, Plemięta, Boguszewo oraz odprowadzanie wód popłucznych

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim oraz części ulicy Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim, wchodzącej w skład dróg wojewódzkich nr 534 i 543

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Mełno Sp. z o.o. w Mełnie oraz odprowadzanie wód popłucznych do ziemi (rowu melioracyjnego)

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w obrębie Rowu Hermana A oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachu trybuny stadionu GKS Olimpia w Grudziądzu do Rowu Hermana A

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 7/1 w miejscowości Szembruk gm. Rogóźno oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Szembruku do rowu melioracyjnego R-G-8

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z Jeziora Płowęż dla potrzeb nawadniania kwater Szkółki Zespolonej w Lisnowie, leśnictwo Lisnowo

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej z Centrum Dystrybucyjnego w Białym Borze (działka nr 46/2) gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z częścią mieszkalną (działki nr 33, 176 i 181 obręb Mały Rudnik gm. Grudziądz) do gruntu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu samochodów osobowych położonego na terenie działki nr 44 w miejscowości Sztynwag gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie firmy „PACHT” Sp. z o.o. w Salnie do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na działce nr 163/8 w miejscowości Sosnówka gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarno – bytowych i przemysłowych z oczyszczalni ścieków w Łasinie do rzeki Łasinki

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod drogą tymczasową w km 21+300 Strugi Radzyńskiej (działka nr 73/1) w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika na wody opadowe na działce nr 107/5 obręb Kłódka Szlachecka gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Grudziądzkiego nr OS.6224-6/08 z dnia 2 lipca 2008 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu na terenie działki nr 26/4 w miejscowości Pieńki Królewskie gm. Grudziądz, polegającej na zmianie parametrów stawu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr 70 w miejscowości Kitnowo gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, budowę urządzeń wodnych - rowów odparowujących i przepustu drogowego w ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1419C Zielono – Gziki (od km 1+807 do km 3 +653

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym pod dnem Strugi Radzyńskiej (działka nr 102 obręb Radzyń Chełmiński) w związku z budową farmy wiatrowej w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych ze stanowiska mycia pojazdów na terenie firmy „Pacht” sp. z o.o. w Salnie do rowu R-8

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr 279/5 w miejscowości Lisie Kąty gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, wykonanie 3 wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 7 przepustów, w ramach inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu w miejscowości Stary Folwark (działka nr 37/2) gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód odpadowych do ziemi (rowu) z terenu GPO (Głównego Punktu Odbioru) farmy wiatrowej Radzyń Chełmiński wraz z wykonaniem dwóch studni chłonnych i wylotu kanalizacyjnego, na terenie działki nr 54/1 obręb Radzyń Wybudowanie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno - bytowych do wód i ziemi z terenów obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć wód czwartorzędowych na terenie działki nr 11/4 obręb Gołębiewko gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę 4 stawów na terenie działek nr 20/39, 20/38 obręb Skarszewy w miejscowości Marusza gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego firmie Kantor Wymiany Walut „Korona” w Grudziądzu pobór wód podziemnych w ramach wykorzystania ciepła ziemi, na działce nr 80 obręb Radzyń Chełmiński, zrzut wody z systemu pompy ciepła do gruntu za pomocą studni zrzutowej i poprzez wylot do Strugi Radzyńskiej oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu działki nr 80 obręb Radzyń Chełmiński do Strugi Radzyńskiej

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawu położonego na działkach nr 119/14 i 129/18 w miejscowości Kłódka Szlachecka gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 5 stawów na działce nr 115 w miejscowości Mały Rudnik gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Osy za pomocą jazu w miejscowości Kłódka gm. Rogóźno w km 10+601 oraz pobór wód powierzchniowych dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Kłódce na kanale derywacyjnym Osy

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci gazowej pod rzeką Maruszą w km 10+170 km (działka nr 6/1 obręb Skarszewy) w Maruszy gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu w miejscowości Stary Folwark (działka nr 37/2) gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych - drenu PCV 100 ÷ 125 mm o długości 480 m na działkach nr 308/3, 30, i 33 obręb Szczepanki gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Łasina do rowów RK i RS oraz Jeziora Łasińskiego Dużego

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 pomostów na brzegu i wodach Jeziora Łasińskiego Zamkowego (działki nr 797/1 i 797/2 obręb Łasin) oraz wycinkę roślinności porastającej jego brzeg i wody

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Odlewni Żeliwa Lisie Kąty S. i B. Mioduszewscy sp. j. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych po wcześniejszym oczyszczeniu do zbiornika rozsączająco-odparowującego, na odprowadzanie wód deszczowych z dachów do systemu komór drenarskich a następnie do gruntu oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych do gruntu poprzez system biologicznej oczyszczalni ścieków oraz system komór drenarskich

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu Młynów Szczepanki Sp. z o.o. działek nr 44/2, 45/2, 46, 352, 353, 354 w Szczepankach do gruntu na teren działki nr 45/2 obręb Szczepanki gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu i slipu na brzegu jeziora Szumiłowo oraz wycinkę roślinności porastającej wody i brzeg jeziora (działka nr geod. 104, obręb Zakrzewo)

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na remont istniejącego pomostu, wykonanie nowego pomostu oraz wycinkę roślinności porastającej wody i brzeg Jeziora Kneblowo (działka nr geod. 27 obręb Kneblowo).

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Dąbrówka Królewska gm. Gruta - działka nr geod. 103/2

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do istniejącej kanalizacji deszczowej w Radzyniu Chełmińskim

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Ubojni trzody chlewnej w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gm. Łasin (działki nr geod. 76 i 77) do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu i wycinkę roślinności porastającej brzeg i wody Jeziora Łasińskiego Zamkowego (działka nr 798 obręb Łasin)

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu i wycinkę roślinności porastającej brzeg i wody Jeziora Łasińskiego Zamkowego (działka nr 798 obręb Łasin).

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu rekreacyjno-hodowlanego, na działkach nr geod. 184/1 i 184/2 w miejscowości Sosnówka gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę (rozbiórkę i budowę) mostu drogowego w km 9+251 drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą na działkach nr 123/1, 123/2 i 21/2 obręb Świecie nad Osą, budowę wylotów kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie ścieków deszczowych z mostu i fragmentu remontowanego odcinka drogi do rzeki Lutryny

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych ze zbiornika wodnego położonego na działkach nr 38/3, 40/6 i 38/5 w miejscowości Białochowo gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe (rozbiórkę i budowę) mostu drogowego w km 0+998 drogi powiatowej nr 1399C Marusza – Skarszewy na działkach nr 16/1, 16/2 i 22 obręb Skarszewy oraz na odprowadzanie ścieków deszczowych z mostu do rzeki Marusza

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu na działce nr geod. 271/2 w miejscowości Kobylanka gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjno-hodowlanego, pomostu oraz wylotu ze stawu na działce nr geod. 74/6 i 74/10 w miejscowości Linowo gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 29 studni chłonnych, budowę wylotu kanalizacji deszczowej, likwidację fragmentów rowu przydrożnego i przepustów oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z jezdni i ciągu pieszo-rowerowego do gruntu w ramach zadania „Projekt ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże”

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej - Parafii p.w. Św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oczka wodnego na terenie działki nr 271/2 w Szembruku gm. Rogóźno

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie nie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu drogi awaryjnej do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi od rowu przydrożnego

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu stacji paliw (działki nr geod. 328/1 i 331/1) w miejscowości Węgrowo gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu i wycinkę roślinności porastającej brzeg i wody Jeziora Salno Duże (działka nr 37 obręb Orle gmina Gruta)

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie likwidacji urządzeń wodnych i budowy urządzeń wodnych w ramach projektowanego portu śródlądowego w Iławie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu parkingu Domu Weselnego „Karolina” w Świerkocinie

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trzech stawów na terenie działki nr geod. 26/4 położonej w miejscowości Pieńki Królewskie gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Marusza z części dróg gminnych, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Orle – Słup oraz drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub Dobrzyń – Rypin w granicach miejscowości Pokrzywno gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorska hodowlą ryb na terenie działki nr geod. 256 w miejscowości Bursztynowo gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu na brzegu Jeziora Dużego na działce nr geod. 81/8 obręb Orle gm. Gruta oraz wykonanie remontu istniejącego pomostu na działce nr geod. 344/3 w miejscowości Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni oraz zrzut wód z systemu pompy ciepła do ziemi na działce nr geod. 179/11 w miejscowości Mały Rudnik gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu
wędkarskiego na jeziorze Salno Duże na działce nr geod. 37 obręb Orle gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjno-hodowlanego na działce nr geod. 72/30 w miejscowości Wałdowo Szlacheckie gm. Grudziądz.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Jankowicachza pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-A.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektu budowlanego – węzła Trasy Średnicowej przy ulicy Południowej w Grudziądzu na działkach nr 21/1, 22 i 85 obręb 124 oraz na działce nr 3035 obręb 1393

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie piętrzenia wód rzeki Osy za pomocą jazu w miejscowości Kłódka oraz pobór wód powierzchniowych dla potrzeb Małych Elektrowni Wodnych w Kłódce i Grudziądzu

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Osy na stopniu w miejscowości Mędrzyce gm. Świecie nad Osą (km 46+690) oraz pobór wód powierzchniowych dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Mędrzycach

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno - bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków do wód i ziemi w miejscowościach Annowo, Gołębiewko, Dąbrówka Królewska, Nicwałd, Orle w gminie Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście przyłącza optotelekomunikacyjnego relacji CA Świecie nad Osą – Ca Mędrzyce, gm. Świecie nad Osą pod rzeką Osą w km 46+291

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr geod. 20/8 w miejscowości Zielnowo gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie do ziemi

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu nieruchomości położonej na działce 177/1 w Węgrowie, gmina Grudziądz do Rowu Hermana

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie legalizacji rurociągu melioracji wodnych szczegółowych o średnicy 10 cm o długości 150 m położonego na działkach nr 308/3, 30, 308/4 w Szczepankach gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na przepust na Kanale Głównym (km 4+ 040) w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek w km 18+605 w miejscowości Szynych gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód czwartorzędowych na działce nr 217 w Nowej Wsi gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni drogi powiatowej nr 1352 C (Nowa Wieś ul. Grudziądzka) oraz drogi gminnej (Nowa Wieś ul. 29 Października) do zbiornika odparowującego zlokalizowanego na działkach 668/2, 615, 606/1 w miejscowości Nowa Wieś gm. Grudziądz oraz budowę dwóch wylotów kanalizacji deszczowej

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr geod. 196/4 w miejscowości Linarczyk, obręb Kobylanka gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych i przemysłowych z terenu stacji LPG i myjni w Radzyniu Wybudowanie 40 gm. Radzyń Chełmiński

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód czwartorzędowych na terenie stolarni w Lisich Kątach gm. Grudziądz – działka nr 278/4

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni czerpalnej systemu pompy ciepła, zrzut wody z pompy ciepła do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego, zrzut wody z pompa ciepła do rzeki Rudniczanki z systemu pompy ciepła woda – woda wykorzystującego ciepło Ziemi zlokalizowanej na działce nr 580/10 obręb Biały Bór gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych o średnicy 8 cm na części rowu melioracji wodnych szczegółowych o długości 91 m położonego na działkach nr 262/10 i 262/11 w Węgrowie gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z terenu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Chłodnia Mokre” s.c. Tadeusz Jastrzębski, Paweł Kapusta w miejscowości Mokre gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie biogazowni rolniczej i gorzelni Bioalter Sp. z o.o. w Mełnie, gm. Gruta.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie obręb Nowe Błonowo, gmina Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr geod. 215 obręb Świecie nad Osą, gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Lisnowie gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych oraz budowę urządzeń wodnych – 2 studni chłonnych na terenie Odlewni Żeliwa SOLIDUS Cezary Wojnowski w Wałdowie Szlacheckim, gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb na działce nr geod. 546/6 w miejscowości Biały Bór, gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – stawu rekreacyjnego z amatorską hodowlą ryb oraz pomostu w miejscowości Gogolin (dz. nr geod. 180/2), gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki dla pieszych przez Strugę Radzyńską w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 5 maja 2006 r. nr OS. 6223-13/2004/2006 na piętrzenie wód rzeki Osy za pomocą jazu w km 4+250 do rzędnej 18,30 m n.p.m., pobór wody powierzchniowej z rzeki Osy dla potrzeb stawów rybnych zlokalizowanych na terenie gruntów wsi Mokre gm. Grudziądz, piętrzenie wód w stawach za pomocą mnichów oraz na odprowadzanie wód ze stawów do rzeki Osy

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych, przemysłowych i bytowych oraz wykonanie studni chłonnych i drenażu rozsączającego na terenie zakładu w Rudzie gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej 30 kV ze światłowodem pod urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych Strugą Radzyńską w km 7+165 w miejscowości Linowo, gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjnego na terenie Parku Rozrywki Rancho w Linarczyku (działka nr 159, obręb Kobylanka), gmina Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 5 stawów rybnych w miejscowości Nicwałd, gm. Gruta

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Szembruczku, gm. Rogóźno.

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch stawów rekreacyjnych w miejscowości Szarnoś, gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wód podziemnych za pomocą drenażu rozsączającego w ramach wykorzystania ciepła Ziemi – pompa ciepła pracująca w systemie woda/woda na działce położonej w Małym Rudniku, gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: ”Regulacja rzeki Młynówki w km 0+000 – 8+400 gm. Grudziądz odcinek km 2+485 do 8+400”

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu stacji paliw w miejscowości Stare Błonowo, gm. Łasin

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Parku Rozrywki Rancho w Rudniku, gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z odcinka przebudowywanej drogi gminnej Gać Węgrowo 40130 C do ziemi (rów melioracji wodnych szczegółowych RH-I) oraz wykonanie wylotu i przedłużenie przepustu na działce nr geod. 136 w miejscowości Węgrowo, gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z dachu projektowanej świetlicy do ziemi (studnie chłonne), na działce nr geod. 31/9 w Mędrzycach, gm. Świecie nad Osą

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z terenu blacharni i lakierni samochodowej zlokalizowanych na terenie działek nr geod. 81/4 i 81/5 w Małym Rudniku, gm. Grudziądz oraz budowę urządzeń wodnych – 2 studni chłonnych wprowadzających oczyszczone ścieki do ziemi na terenie działki nr 81/5 w Małym Rudniku, gm. Grudziądz

Informacja o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z remontowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku Grudziądz – Iława od km 29+600 do km 40+507
Informacja o wszczęciu postępowania
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór oraz odprowadzanie wód podziemnych w ramach wykorzystania ciepła Ziemi za pomocą pompy ciepła pracującej w systemie woda/woda na działce nr geod. 191/1 w Białym Borze, gm . Grudziądz

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 658829
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-08 13:31:08