Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr rpkp.09.02.01.-iz.00 -04-009/15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). ogłasza otwarty  nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu   w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd  Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

1) Cel projektu: aktywizacja społeczna i zawodowa  oraz  zwiększenia  szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat grudziądzki, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą

 

2) Cel partnerstwa: Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu mającego na celu   aktywizację  społeczną i zawodową oraz   zwiększenie szans na zatrudnienie   osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu grudziądzkiego, w tym osób niepełnosprawnych oraz  przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą.

W ramach partnerstwa planuje się:

1) diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w odniesieniu do celu projektu;

2) działania ukierunkowane na zwiększenie szans na zatrudnienie   osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o kontrakt socjalny i/lub jego odmiany z zastosowaniem instrumentów:

- aktywizacji zawodowej m.in. usługi wspierające aktywizację zawodową – usługi trenera pracy, doradcy zawodowego, praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie;

- aktywizacji edukacyjnej m.in. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, sfinansowanie kosztów studiów dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy pieczy zastępczej;

- aktywizacji społecznej m.in. organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej , w tym powrót na rynek pracy, organizacja i finansowanie treningów umiejętności i kompetencji społecznych, praca socjalna

- aktywizacji o charakterze zdrowotnym m.in. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób.   

Działania jakie mogą być podejmowane wobec uczestników projektu zostały określone  w Regulaminie konkursu Nr RPKP.09.02.01-IŻ.00-04-009/15 dla Poddziałania 9.2.1. Proces wsparcia osób zagrożonych odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.  

3. Forma prawna partnera:

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.).

4. Zakres udziału partnera w projekcie:

1) wspólne przygotowanie wniosku projektowego

2) wspólna realizacja projektu i udział w zarządzaniu projektem

3) realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym ( tj. usług, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia) w tym  m.in. usługi trenera pracy, doradcy zawodowego, praktyka, staż. ( Zgodnie z Regulaminem w/w konkursu PCPR nie wdraża samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym .  Wdrożenie tych usług w ramach projektu PCPR jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej m.in. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

5. Przedmiotowy projekt jest realizowany m.in.    w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ( Dz. Urz. UE, L 347/320 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn. zm);

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 ( Dz. Urz. UE, L 347/470 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn.zm);

3) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. poz. 1146 z późn.zm.);

4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji nr C ( 2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r.;

5) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do uchwały nr 45/1607/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. ;

6) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności  na lata 2012-2020  zatwierdzone w dniu 10 kwietnia 2015 r.;

7) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresierealizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 28 maja 2015 r.;

8) Ogłoszenie o naborze nr RPKP.09.02.01.-IZ.00 -04-009/15

9) ( www.mojregion.eu/index.php/zobacz-ogloszenia?mmid=10)

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa  w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, że jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treść  powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

6. Termin realizacji projektu:

Projektowany termin realizacji projektu VII 2016 – VI 2018 r.

7. Kryteria wyboru partnera:  

1) Zgodność misji/profilu działalności partnera z celami partnerstwa.

2) Doświadczenie partnera  w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3) Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).

4) Doświadczenie w realizacji projektów  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5) Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.

6) Zgodność oferty z regulaminem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo Działanie 9.2.  Włączenie społeczne    Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne – Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 .

8. Termin i sposób składania ofert:

Oferty partnerstwa, w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Wybór partnera do projektu w ramach konkursu  nr  RPKP.09.02.01.-IZ.00 -04-009/15”  należy składać lub nadsyłać do dnia 07.01.2016 r. do godz. 15.00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz, pokój nr 18. Decyduje moment wpływu oferty do PCPR w Grudziądzu. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pcprgrudziadz.pl www.powiatgrudziadzki.pl www.bip.powiatgrudziadzki.pl  w dniu 12.01.2016 r.

9. Wymagane dokumenty:

1) karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie;

2) oferta partnerstwa  - załącznik nr 2 do   do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie;

3) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);

4) statut;

5) sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy;

6) aktualne zaświadczenie ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty)   o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego;

7) aktualne zaświadczenie ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty) o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne  i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych;

8) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o której mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z    dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241);

9) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (  Dz. U z 2013 r. poz.885 z późn.zm.), art. 12 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1212)

10) inne niż wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3-10 mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych prze Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

10. Dodatkowe informacje

1) Dopuszcza się możliwość wzywania kandydatów na partnera do złożenia dodatkowych wyjaśnień  w związku ze złożonym  zgłoszeniem na partnera lub zorganizowania spotkania z poszczególnymi kandydatami na partnera.

2) Wybrany zostanie 1 partner. PCPR w Grudziądzu będzie  partnerem  wiodącym w projekcie.

3) Ogłaszający nabór zastrzega  sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej;

4) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym w  wyniku naboru partnerem, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy  o partnerstwie z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

5) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru  lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, w szczególności w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez IZ RPO WK-P, a tym samym nie otrzymania odpowiedniego dofinansowania z EFS;

6) W przypadku unieważnienia naboru lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za   koszty przygotowania oferty;

7) Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących niniejszego ogłoszenia jest Bożena Grabda tel. 56/462 29 39 , pcprgrudziadz@op.pl;

8) Wyniki naboru opublikowane zostaną w dniu 12.01.2015 r. na stronie internetowej: www.pcprgrudziadz.pl www.powiatgrudziadzki.pl www.bip.powiatgrudziadzki.pl

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera.

2. Oferta partnerstwa –załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnera.

 

 

 

Bożena Grabda

Kierownik PCPR w Grudziądzu

drukuj (Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr rpkp.09.02.01.-iz.00 -04-009/15.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 22:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-17 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 22:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210046
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05