Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), Starosta Grudziądzki przystąpił do sporządzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 3. szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przekazany zostanie  Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi, dokonuje do rejestru wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi.

Teren na którym stwierdzono wystąpienie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi winien zostać  poddany remediacji. R e m e d i a c j ą określa się poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu; remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji, wykazu, rejestru oraz remediacji  potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi określają przepisy art. 101c-101q ustawy Prawo ochrony środowiska.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście, zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4  ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgłoszenie winno zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz lub na adres e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl.  

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1, w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, pokój nr 103, lub pod numerem tel. 56 45 14 429.

drukuj (Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2018-03-08 14:32
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 215849
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 10:38:05