Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

„WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

 

„WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” – projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, realizowany w 2009 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

I. Cele założone w projekcie:
 
         Celem ogólnym projektu w 2009 r. jest kształtowanie aktywnych postaw osób opuszczających rodziny zastępcze i Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze (PO-W) oraz osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej poprzez nabycie przez nich umiejętności skutecznego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Zrealizowanie celu ogólnego nastąpi poprzez osiągnięcie celów szczegółowych takich jak:
 1. wsparcie  uczestników projektu (UP) w zakresie rozpoznania i rozwijania potencjału zawodowego poprzez warsztaty z doradcą zawodowym.
 2. podniesienie  konkurencyjności UP na rynku pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i uprawnień zawodowych
 3. dostarczenie UP narzędzi psychologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym i społecznym poprzez warsztaty treningu umiejętności i kompetencji społecznej
 4.  usprawnienie zdrowotne niepełnosprawnych UP poprzez uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.
 
II. Grupy docelowe w projekcie:
         UP są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które są jednocześnie osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, nieaktywnymi zawodowo lub zatrudnionymi, przy czym osoby zatrudnione nie stanowią więcej niż 50% grypy docelowej w projekcie.
W 2009 r. projektem objęto 15 osób; w tym:
 1. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych lub PO-W, będących w trakcie usamodzielniania – 5 osób.
 2. niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie (WTZ) – 7 osób.
 3. osoby niepełnosprawne nie będą uczestnikami WTZ – 3 osoby.
 
III. Działania
W projekcie zostaną zrealizowane cztery zadania.
Zadania 1. Aktywna integracja.
1.1 Realizacja usług doradcy zawodowego w formie dwóch modułów warsztatów dla 15 UP (instrument aktywizacji zawodowej); w tym:
moduł A – dla osób 8 UP objętych kontraktami socjalnymi – 25 godzin.
moduł B – dla 7 UP objętych programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 35 godzin
1.2 Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (instrument aktywizacji edukacyjnej) – wobec 8 UP objętych kontraktami socjalnymi.
1.3 Warsztaty w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych (instrument aktywizacji społecznej)
– usługi realizowanej przez psychologa obejmą dwa moduły Warsztatów dla 15 UP;
w tym:
moduł A – dla osób 8 UP objętych kontraktami socjalnymi – 25 godzin.
moduł B – dla 7 UP objętych programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 35 godzin
1.4 Sfinansowanie UP objętych programem integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych rehabilitacji w formie turnusów rehabilitacyjnych (instrument aktywizacji zdrowotnej).
 
Zadanie 2. Praca socjalna
Zadanie 3. Zarządzanie projektem
Zadanie 4. Promocja projektu
 
IV. Zakładane rezultaty
Rezultaty twarde:
R.1. Ukończenie projektu przez 15 klientów pomocy społecznej
R.2. Objęcie 8 klientów pomocy społecznej kontraktami socjalnymi.
R.3. Objęcie 15 UP warsztatami z doradztwa zawodowego.
R.4. Objęcie 15 UP warsztatami z treningu umiejętności i kompetencji społecznej z psychologiem.
R.5. Ukończenie przez 8 UP zajęć z zakresu nowych umiejętności i kompetencji społecznych.
R.6. Uczestnictwo 7 UP w turnusach rehabilitacyjnych
Rezultaty miękkie:
R.1. Wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, u co najmniej  60% UP
R.2. Wzrost umiejętności interpersonalnych, u co najmniej  60% UP
 
V. Źródła finansowania  projektu:
Koszty ogółem: 108 257 zł
w tym:
dotacja rozwojowa: 96 890,01 zł
(sfinansowana w części 94,97207 % tj. 92 018,45 zł. z EFS, a w części 5,02793% tj.             4 871,56 z Budżetu Państwa).
wkład własny 11 366,99 zł (100% ze środków PFRON) .
 
 

drukuj („WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2009-06-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-17 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-17 09:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19499
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-09-22 21:26