Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Informacja o naborze kandydatów

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW

NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

 

 

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2013.

 

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2013 roku.

3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013.

5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86- 300 Grudziądz

- faxem:

nr faxu 56 45 14 401

- e-mailem:

promocja@powiatgrudziadzki.pl

 

do dnia 2 stycznia 2013 r.

 

6. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013”, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Grudziądzkiego powołuje imienny skład Komisji Konkursowej.

7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.

 

Do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy;

 

Uchwała Nr 42/58/2012 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013.

 

 

STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-12-12 13:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14039
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 19:37