Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2015.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2015 roku.

3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

-  proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

-  proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

-  rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015.

 

5. Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86- 300 Grudziądz

- faxem:

nr faxu 56 45 14 401

- e-mailem:

promocja@powiatgrudziadzki.pl

 

od dnia 26 listopada 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

6. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015”, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Grudziądzkiego  powołuje imienny skład Komisji Konkursowej.

7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wybierze osoby do pracy w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, tel. 56 45 14 431 lub 56 45 14 404.

 

Starosta

/-/ Marek Szczepanowski

 

Do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy;

 

Uchwała Nr 78/66/2014 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2014-11-26
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-11-26 15:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-11-26 15:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17816
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 09:15:23