Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe na „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”

Załącznik  Nr 3 Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

 

                                                           Grudziądz, dnia 21.09.2017 r.

.............................................

(nazwa zamawiającego)

 

PR.272.2.12.2017

 

                                                          

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz zaprasza do złożenia oferty na:

 

„UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”

 

...........................................................................................................................................................................

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

1)  Okres, na jaki zostanie udzielony kredyt: 21.11.2017 r. – 20.11.2020 r.

2)  Kredyt będzie dostępny od dnia 21.11.2017 r., ostateczne uruchomienie do dnia 28.12.2017 r.

3)  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 5 października 2017 r. do godz. 12:00.

a) w siedzibie Zamawiającego – ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, pok. 221:

- osobiście,

- za pośrednictwem poczty,

b) faksem na numer  56 45 14 401,

c) e-mailem na adres................................................................................*.

2) Na kopercie/ faksie/ w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego" – Nie otwierać przed  dniem 05.10.2017 r. godz. 12:00.

 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie (Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz), pocztą elektroniczną (zamowienia.publiczne@powiatgrudziadzki.pl) lub faksem (56 45 14 401). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi.

5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrą i słownie.

6. Cena winna obejmować całość zamówienia:

1)  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

2) Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

3) Wykonawca w złożonej ofercie poda: marżę banku wyrażoną w punktach procentowych (p.p) oraz prowizję określoną  również w punktach procentowych.

4) W oparciu o podaną w ofercie marżę i prowizję, Zamawiający dokona obliczenia całkowitego kosztu obsługi zadłużenia (ceny). Wyliczona przez Zamawiającego cena wyrażona w PLN służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert i nie będzie wiążąca z ceną, za którą zrealizowana zostanie usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia. Wiążąca będzie jedynie podana w ofercie marża banku i prowizja.

5) Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt 9 niniejszego zapytania.

 

7. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 PLN, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2017  i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 

1) Wysokość kredytu 1.800.000,00 PLN.

2) Walutą kredytu będzie złoty polski (PLN).

3) Okres kredytowania– 36 miesięcy w tym okres karencji w spłacie kapitału do 28.02.2018 r.

4) Spłata kapitału w 12 ratach płatnych po upływie okresu karencji tj. od 28 lutego 2018 r., w okresach co 3 miesiące, na koniec miesiąca (lutego, maja, sierpnia, listopada, ostatnia rata 20 listopada 2020 r.).

5) Spłata odsetek – od dnia uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Bank.

6) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.

7) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu lub odsetek w dniu poprzedzającym dzień wolny.

8) Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty, marża banku stała w całym okresie kredytowania.

9) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy.

10) Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu.

11) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

12) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

13) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

14) Prowizja od kredytu – płatna będzie od kwoty uruchamianego kredytu.

15) Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

16) Powiat Grudziądzki podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą skarbnika wystawione przez Bank.

17) Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US oraz opinię RIO o możliwości spłaty kredytu przed podpisaniem umowy.

18) Rodzaj zamówienia: usługi.  Kod CPV: 66113000-5.

19) Spłata kredytu będzie następowała w ratach kredytu i terminach określonych wg poniższego zestawienia:

HARMONOGRAM SPŁAT

Kredyt: 1.800.000,00 zł od 21.11.2017 r. do 20.11.2020 r.

Raty kredytu: 12 rat po 150.000,00 zł płatne co trzy miesiące.

12 rat:

I

rata kapitału do

28.02.2018

150.000,00 zł

II

rata kapitału do

30.05.2018

150.000,00 zł

III

rata kapitału do

31.08.2018

150.000,00 zł

IV

rata kapitału do

30.11.2018

150.000,00 zł

V

rata kapitału do

28.02.2019

150.000,00 zł

VI

rata kapitału do

31.05.2019

150.000,00 zł

VII

rata kapitału do

30.08.2019

150.000,00 zł

VIII

rata kapitału do

29.11.2019

150.000,00 zł

IX

rata kapitału do

28.02.2020

150.000,00 zł

X

rata kapitału do

29.05.2020

150.000,00 zł

XI

rata kapitału do

31.08.2020

150.000,00 zł

XII

rata kapitału do

20.11.2020

150.000,00 zł

 

 

 

 

Odsetki płatne co miesiąc, malejące tj. liczone od pozostałości kredytu
do spłaty.

 

20) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub innymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych.

Ocena spełniania warunku będzie dokonywana na podstawie złożonej kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych.

 

 

8. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia 21.11.2017 r. do dnia 20.11.2020 r.

9. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:  

 CENA – 100 %

Zamawiający sam dokona obliczenia ceny

Do obliczeń Zamawiający przyjmie:

- jednakową dla wszystkich ofert stawkę WIBOR 1M  z dnia 18 września 2017 r. w wysokości 1,66 %,

- jednakowy dla wszystkich ofert termin spłaty kredytu wg harmonogramu spłat,

- jednakową ilość dni w roku obowiązywania umowy, przy założeniu że rok liczy 365 dni,

- uruchomienie kredytu w pełnej wysokości od dnia 21.11.2017 r.

- uwzględni marże i prowizje zaoferowane przez Wykonawców.

 

Sposób oceniania ofert:

 

W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

 

                  najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

cena = ------------------------------------------------------------------------ x 100 %

                                  cena oferty rozpatrywanej

 

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 100.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

10. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,
 • Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych,
 • Pełnomocnictwo -  jeżeli dotyczy (dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli takie uprawnienie nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla osób podpisujących ofertę należy dołączyć pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę).

 

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Grażyna Kalita tel. 56 45 14 445 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Aleksandra Czecholińska tel. 56 45 14 416 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,  Dorota Kaczerowska tel. 56 45 14 431 – w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego.

 

12. Informacje dotyczące  realizacji zamówienia:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego.*

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy uwzględniający warunki określone w niniejszejszym zaproszeniu.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

13. Postanowienia końcowe

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

 

 

                                                           21.09.2017r                               STAROSTA GRUDZIĄDZKI

                                                                                                             EDMUND KORGOL

 

W załączeniu:

- Wzór formularza oferty wykonawcy – załącznik nr 1;

- Dokumenty zawierające informacje niezbędne do oceny zdolności kredytowej – załącznik nr 2.

 

* niepotrzebne skreślić

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-21 14:32
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 20:47

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-21 14:36

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Metryka

  • opublikował: Kazimierz Sobótka
   data publikacji: 2017-10-06 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Arendt
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Kazimierz Sobótka
  data publikacji: 2017-10-06 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 399539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-26 09:04:41