Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 5.150.000 euro
na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco
 
1.      Zamówienie obejmuje następujące zadania:
 
Zadanie nr 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Grudziądz i Radzyń Chełmiński, w ilości łącznej do 12.500 m2
Zadanie nr 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Świecie nad Osą i Łasin, w ilości łącznej do 12.500 m2
Zadanie nr 3:remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta  i Rogóźno, w ilości łącznej do 12.000 m2
Zadanie nr 4: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu  grudziądzkiego, w ilości łącznej do 1000 m2
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.23.31.42-6
 
2.      Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na:
 
Zadanie nr 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Grudziądz i Radzyń Chełmiński, w ilości łącznej do 12.500 m2
Zadanie nr 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Świecie nad Osą i Łasin, w ilości łącznej do 12.500 m2
Zadanie nr 3:remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta  i Rogóźno, w ilości łącznej do 12.000 m2
Zadanie nr 4: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 1000 m2
 
3.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 
4.      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
5.      Termin realizacji zamówienia:
 
a) w zadaniach nr 1, 2 i 3 - likwidacja wybojów i ubytków od 1 do 5 cm oraz pow. 5cm głębokości emulsją asfaltową i grysami (SST D-05.03.17):
I etap: wykonanie wiosennych remontów dróg - 75% ilości zamówienia
- data rozpoczęcia 1.04.2009 r. (o ile warunki atmosferyczne umożliwią rozpoczęcie)
- data zakończenia 31.05.2009 r.
II etap: wykonanie prac remontowych dróg w zależności od pojawiających się potrzeb - 25% ilości  zamówienia
- data rozpoczęcia 1.07.2009 r.
- data zakończenia do 31.10.2009 r. ;
b) w zadaniach nr 1, 2 i 3 - likwidacja spękań siatkowych i rakowin (SST D-05.03.16) zostanie wykonana w terminie od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009r.;
c) w zadaniu 4 - remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco (SST D-05.03.17.11) musi być wykonany w terminie od 01.04.2009 r. do 30.04.2009 r.
5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie:www.bip.powiatgrudziadzki.pl
 
6.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 12 lutego 2009 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
 
7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2009 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
 
8.      Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
 
9.      Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257.
 
10. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 16.500 zł łącznie na wszystkie zadania.
 
W przypadku złożenia ofert częściowych wadium wyniesie:
 • dla Zadania nr 1 – 5.200,00 zł
 • dla Zadania nr 2 – 5.200,00 zł
 • dla Zadania nr 3 – 5.000,00 zł
 • dla Zadania nr 4 – 1.100,00 zł
 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
12. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień’
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)     złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
6)     spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz.
 
 
13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, które wykonawcy zobowiązani są dołączyć do formularza oferty:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) załącznik nr 1 do oferty,
 • oświadczenie o przyjęciu projektu umowy związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. załącznik nr 2 do oferty,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8  – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych o podobnym rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, przybliżonych dat odbioru oraz dołączyć dokumenty, że roboty zostały wykonane należycie (referencje), załącznik  nr 3 do oferty,
 • wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy najmu, dzierżawy) załącznik nr 4 do oferty,
 • wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) załącznik nr 5 do oferty,
 • wypełniony kosztorys ofertowy, załącznik nr 6 do oferty,
 • podpisany formularz umowy załącznik nr 7 do oferty,
 • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy, załącznik nr 8 do oferty,
 • dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
 
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2009 r. pod nr 20479.
 
 
 Kierownik PZD
/-/ Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-20 09:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-20 09:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-20 09:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 309638
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-25 22:02