Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Rozstrzygnięcie protestu

Grudziądz, 6.03.2009 r.

PZD 3431-1/09
 
Protestujący: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych
DROBUD
87-140 Chełmża
ul. B. Głowackiego 20
 
Oprotestowany: Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
 
Rozstrzygnięcie protestu
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu.
 
Do Zamawiającego – Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu – w dniu 24 lutego 2009 r. wpłynął protest Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z siedzibą w Chełmży przy ul. B. Głowackiego 20 dotyczący odrzucenia oferty na zadania nr 1, 2 i 3.
 
Zamawiający po przeanalizowaniu zarzutów, na podstawie art. 183 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oddala protest jako nieuzasadniony
 
Uzasadnienie
 
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu zawarł wymóg, aby zamówienie realizowane było remonterami drogowymi typu „patcher”, a rozpoczęcie robót na terenie przypadającym na każde zadanie tj. nr 1, 2 i 3 odbywało się jednocześnie.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani byli dołączyć m.in. wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania, jak również wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Protestujący złożył ofertę na wszystkie zadania tj. nr 1, 2 i 3 dotyczące remontu cząstkowego dróg emulsją asfaltową i grysami wykazując jednocześnie, że dysponuje jednym remonterem typu „patcher”. Nie wykazał również, że w ostatnich 5-ciu latach prze dniem wszczęcia postępowania wykonywał roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym dróg emulsją asfaltową i grysami czyli o charakterze i złożoności porównywalnymi z przedmiotem zamówienia.
W zaistniałej sytuacji Zamawiający uznał, że Protestujący nie gwarantuje jednoczesnego i terminowego wykonania wszystkich zadań i tym samym odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 
W złożonym proteście Protestujący zarzucił Zamawiającemu to, że w myśl art. 26 ust.3 ustawy podczas wykonywania czynności związanych z wyborem ofert nie wezwał go do złożenia brakujących oświadczeń i dokumentów. Poinformował ponadto, że w dniu 5 lutego 2009 r. posiadał dwa remontery, na dowód czego dołączył kserokopie dwóch faktur zakupu:
- pierwsza z dnia 24 listopada 2008 r.;
- druga z dnia 5 lutego 2009 r., z datą sprzedaży z dnia 5 lutego 2008 r., płatna przelewem bez określenia terminu płatności;
obie nie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Wobec powyższego niezrozumiałym jest fakt, że w ofercie złożonej w dniu 12 lutego 2009 r. Protestujący nie wykazał dwóch remonterów skoro był w ich posiadaniu.
Podczas wyboru ofert Zamawiający nie miał żadnego powodu aby domniemywać, że Protestujący dysponuje więcej niż jednym remonterem.
Zarzut nie zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy zdaniem Zamawiającego jest w tej sytuacji bezzasadny.
Zamawiający ma obowiązek zwrócenia się o uzupełnienie przez Wykonawców zarówno dokumentów jak i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymogi Zamawiającego w każdym przypadku, gdy stwierdzi brak któregokolwiek z nich. Należy przyjąć, że sytuacja ta dotyczy zarówno dokumentów i oświadczeń niezłożonych przez Wykonawców jak i złożonych nieprawidłowo, czyli nie zachodzi w tym konkretnym przypadku.
Uzupełnianie dokumentów nie może prowadzić do zmiany treści złożonej oferty. Art. 87 ust.1 ustawy Pzp wyraźnie stanowi, że niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmian w jej treści innych niż poprawienie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych.
Trudno uznać, że Protestujący wykazując posiadanie jednego remontera popełnił oczywistą omyłkę pisarską bądź omyłkę rachunkową tym bardziej, że nie dołączył żadnych dokumentów potwierdzających ich posiadanie.
 
Również nie do przyjęcia jest zarzut, że „nawet przy uznaniu, że ilość posiadanego sprzętu nie gwarantuje równoczesnego wykonania zleceń to powinniśmy zostać zakwalifikowani do realizacji 1 zadania”, bowiem Zamawiający nie może decydować za Wykonawcę o tym, które zadanie miałby realizować, a tym bardziej nie może narzucić „z góry” wykonawstwa któregokolwiek z zadań.
Byłoby to złamaniem zasady równego traktowania wszystkich Wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji.
 
Ostatni zarzut dotyczył nieuznania dołączonego wykazu wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia, jako warunku potwierdzającego posiadanie doświadczenia niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia.
Protestujący wykazał, że w roku 2007 i 2008 wykonywał dla Gminy Kowalewo Pomorskie remonty dróg. Remonty te polegały na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.
W związku z tym, że powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami oraz remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową i grysami wykonywane są przy zastosowaniu różnych technologii, te dwa rodzaje remontów nie są tożsame.
Zamawiający nie może zatem uznać, że wykazane roboty są porównywalne z przedmiotem zamówienia, a tym samym uznać, że Protestujący posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania nr 1, 2 i 3.
 
 
Pouczenie
 
Zgodnie z art. 184 ust.1a pkt 4 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych od powyższego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego rozstrzygnięcia, przekazując jednocześnie kopię treści odwołania Zamawiającemu.
 
 
Otrzymują:
 
 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD
  87-140 Chełmża, ul. B. Głowackiego 20
 1. a/akta

 

drukuj (Rozstrzygnięcie protestu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-08 11:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 07:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486327
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47