Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2009 r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK dla samochodów osobowych”.

 
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

Lp.
Nazwa wykonawcy
Cena oferty
Łączna punktacja
 
1.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WOJTEX”, Grodna 1, 62 – 640 Grzegorzew
227.530,00 zł
75,29 pkt
2.
„ART – BUD” Artur Paliwoda Usługi Ogólnobudowlane, ul. Jastrzębia 14, Żołędowo, 86 - 031 Osielsko
211.383,39 zł
81,04 pkt
3.
TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z. o.o., ul. Budowlanych 3 , 86 – 300 Grudziądz
210.897,51 zł
81,22 pkt
4.
PUH „FENIKS” E. Salczyński, H. Tupalski Sp. J., ul. Chryzantemowa 17, 86 – 300 Grudziądz
214.170,35 zł
79,98 pkt
5.
„EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski, ul. Tow. Jaszczurczego 12, 86 – 300 Grudziądz
171.299,33 zł
100 pkt
 
Oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „WOJTEX”, Grodna 1, 62 – 640 Grzegorzew została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego wymaganego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącego jednocześnie elementem oferty. Kosztorys ofertowy nie zalicza się do dokumentów określonych  w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie ma możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia takiego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy.
                   Firma „ART – BUD” Artur Paliwoda Usługi Ogólnobudowlane, ul. Jastrzębia 14, Żołędowo, 86 - 031 Osielsko została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych z uwagi na nie przedstawienie w wymaganym terminie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
         Zgodnie z art. 24 ust 4 w/w ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Mając na uwadze powyższe oferta „ART – BUD” Artur Paliwoda Usługi Ogólnobudowlane, ul. Jastrzębia 14, Żołędowo,   86 - 031 Osielsko na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została odrzucona ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
         Pozostałe oferty spełniły wymogi określone w siwz.
 
W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę „EL-DRO” Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski, ul. Tow. Jaszczurczego 12, 86 – 300 Grudziądz, ponieważ jej cena była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymogi zawarte w siwz.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2009-05-15
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-05-15 11:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-15 11:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47