Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
remontu nawierzchni drogi pow. nr 1408C Rywałd -Bursztynowo-Jabłonowo Pom. poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m
 w miejscowości Bursztynowo
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dogi powiatowej nr 1408C Rywałd -Bursztynowo-Jabłonowo Pom. polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m w miejscowości Bursztynowo.
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45 23 32 20-7
 
2.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
4.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2009 r.
5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl
6.      Oferty należy składać najpóźniej w dniu 23 lipca 2009 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2009 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
8.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
9.      Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257.
10. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych)
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
13. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
a)       wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego,
b)       oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655),
c)       oświadczenia o przyjęciu projektu umowy, związania ofertą, akceptacji warunków przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d)       aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e)       aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f)        aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g)       aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.. 24 ust.1 pkt 4-8 – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h)       wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego robót budowlanych (minimum 3 roboty) o podobnym zakresie, rozmiarze i wartościach, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem, ze roboty zostały wykonane należycie (referencje)
i)        wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy najmu, dzierżawy),
j)         wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami)
k)       wypełnionego kosztorysu ofertowego
l)         podpisanego formularza umowy,
m)      pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,
n)       wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
o)       polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
p)       dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
14. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. Ogłoszenie umieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2009r. pod nr 215024-2009.
 
 
 Kierownik PZD
 
/-/ Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-01 08:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-01 08:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-01 08:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47