Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Grudziądz, 16.07.2009 r.
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro
na „wykonanie remontu mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego”
 
         Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 15 lipca 2009 r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „wykonanie remontu mostu na rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad osą oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego”
 
Zamówienie podzielone było na 2 zadania
 
Zadanie nr 1 - remont mostu:
Ø        remont mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi pow. nr 1407C Rywałd – Lisnowo, polegający na wykonaniu konstrukcji odciążającej podnoszącej nośność eksploatacyjną obiektu do 24 t.;
Zadanie nr 2 – remont przepustów:
Ø        remont przepustu pod drogą pow. nr 1395C Biały Bór -Wałdowo-Ruda w miejscowości Wałdowo Szl. w km 4+810;
Ø        remont przepustu pod drogą pow. nr 1395C Biały Bór -Wałdowo-Ruda w miejscowości Ruda w km 6+546;
Ø        remont przepustu pod drogą pow. nr 1374C Strzelce -Jankowice w miejscowości Huta Strzelce wraz z odtworzeniem rowu;
Ø        remont przepustu pod drogą pow. nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo wraz z budową studni chłonnej w miejscowości Stare Błonowo
 
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty od następujących wykonawców:
1.      Oferta nr 1151 złożona przez FHU „Szydlik” Jan Szydlik, Biały Bór 65
Øna zadanie nr 2 – za cenę brutto 33.820,12 zł. Oferta uzyskała 100,00 pkt;
 
2.      Oferta nr 1152 złożona przez firmę MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik
Ø        na zdanie nr 1 – za cenę brutto 114.798,34 zł. Oferta uzyskała 100,00 pkt.
 
3.      Oferta nr 1159 złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ALFAR 2” Eugeniusz Kłobukowski, Pokrzywno 116, 86-330 Mełno:
Ø          na zadanie 1 – za cenę brutto 91.327,88 zł
Ø          na zadanie nr 2 – za cenę brutto 24.375,25 zł
 
Oferta nr 1159 złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „ALFAR 2” na zadanie nr 1 i nr 2 została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotowa oferta jest niezgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zgodnie z punktem 15.1 specyfikacji Wykonawca zobowiązany był do sporządzenia oferty za załączonych do specyfikacji wzorach druków bez możliwości dokonywania w nich zmian. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nr 1 i 2 zawarł dodatkowe pozycje: Kp, Kz i Z, które nie występują we wzorze dokumentu.
Ponadto niektóre dane liczbowe zawarte w kosztorysach są nieczytelne np.:
- w pozycji 22 w kolumnie cena jednostkowa kosztorysu nr 1,
- w pozycji nr 2.2 w kolumnie 7 kosztorysu nr 2,
- w pozycji nr 4.8 w kolumnie 6 kosztorysu nr 2
Są to błędy, których nie można poprawić w myśl art. 87 ust.2.
Poza tymi błędami większość pozycji zarówno w kosztorysie ofertowym nr 1 jak i nr 2 zawiera omyłki rachunkowe, które podlegają poprawieniu, jednak pomimo poprawienia tych omyłek zamawiający nie może poprawić ceny oferty z powodu nieczytelności zapisów w podanych wyżej pozycjach.
Zgodnie z orzecznictwem poprawić można takie omyłki, które są oczywiste i widoczne na pierwszy rzut oka i ich stwierdzenie nie wymaga dodatkowych ustaleń i badań.
Wykonawca nie udokumentował również, że posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie do formularza ofertowego wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat prowadzenia działalności minimum 3 robót budowlanych o podobnym zakresie, rozmiarze i wartościach co przedmiot zamówienia.
 
Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.
 
Na zadanie 1 wybrano ofertę firmy MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, ponieważ spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz i uzyskała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
Na zadanie 2 wybrano ofertę FHU „Szydlik” Jan Szydlik, Biały Bór 65, ponieważ spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz oraz uzyskała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
 
 
 
                                                                                    Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański
 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
    data wytworzenia: 2009-07-21
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-07-21 14:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-24 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47