Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści specyfikacji

 

Grudziądz, 24.07.2009 r.
Powiatowy Zarząd Dróg
Ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz
Do wszystkich wykonawców
 
PZD 3431-8/09
 
 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych”.
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.07.2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „wykonanie oraz dostawę znaków o słupków drogowych” o następującej treści:
Pytanie 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości zwijanych z opisem i wzorem balustrady dla pieszych U-1la. W „Opisie części zamówienia [...], Zadanie nr 1 -wykonanie i dostawa znaków i słupków drogowych w pkt. 30, Zamawiający zawarł opis: „U-lla - balustrada dla pieszych l0 szt. kolor- żółty, opis w dodatku nr 1". W dodatku do SIWZ (barierka chodnikowa), Zamawiający zamieścił wzór barierki biało-czerwonej. Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru ma być barierka będąca przedmiotem zamówienia: żółta jednorodna, czy też biało-czerwona. Jeżeli biało-czerwona, to czy Zamawiający wymaga do jej wykonania użycia folii odblaskowej?
Pytanie 2.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów; T~6al3 oraz T-6ap10 (pozycje nr 25 oraz26 tabeli kosztorysowej).
Pytanie 3.Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu folii należy użyć do wykonania „Znaku ostrzegawczego kat. A", „Znaku zakazu typu B'* „Znaku informacyjnego kat. D" (pozycja 1,2 oraz 3 Kosztorysu ofertowego Zadanie nr 2). Tak Zamawiający wic, wśród znaków drogowych znajdują się również takie, co do, których Ustawodawca zawarł wyraźny zapis obowiązkowego wykonania /. folii 2 typu (znaki B-2, B-20, A-7, D-6, D-6a, D-6b), Jako, że rodzaj wykorzystywanej folii ma znaczny wpływ na cenę końcową znaku, pozostawienie zapisu w obecnej postaci uniemożliwi; Wykonawcy precyzyjną wycenę pozycji. Opcjonalnie, wnosimy o rozbicie pozycji kosztorysowych na „Znak ostrzegawczy kat. A folia 1 typu", „Znak ostrzegawczy kat. A folia 2 typu", Znak zakazu kat. B folia i typu" itd.
Pytanie 4.W tabeli kosztorysowej do Zadania nr 2, Zamawiający umieścił pozycję Znak informacyjny kat. D, Uważamy, te zapis taki stanowi niepełny opis przedmiotu Zamówienia, Wnosimy o doprecyzowanie jaki konkretny wymiar znaku Zamawiający miał na myśli (400x400, 600x600, 600x750 itd.)- Opcjonalnie, prosimy o rozbicie pozycji kosztorysowej na odnoszące się do poszczególnych wymiarów znaków, z uwzględnieniem rodzaju folii z jakiej należy znaki wykonać (zgodnie z. Pytaniem nr 3}
 
Pytanie 5.Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu „T - tabliczka do znaków drogowych" (pozycja 6 tabeli kosztorysowej Zadania nr 2) na taki, który zawierał będzie zapis odnoszący się do średniej powierzchni tabliczki (jak w pozycjach 4 i 5 tabeli). Opcjonalnie wnosimy o zmianę jednostki obmiarowej z „l szt." na „lm2". Pozostawienie zapisu w obecnej postaci; „tabliczki do znaków drogowych (np. T-l, T-6)” jest opisem zbyt ogólnym, który z racji różnych wymiarów jakie przyjmują tabliczki T (od 480x250 do nawet 900x500 dla znaków wielkości średniej) uniemożliwia Wykonawcy precyzyjną wycenę pozycji. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, Zamawiający nie ma zamiaru zamawiać tabliczek innych niż  wymienione; T-l oraz T-6
Pytanie 6. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu „Element bezpieczeństwa ruchu (pozycja 7 tabeli kosztorysowej na Zadanie nr 2). Obecny zapis mimo umieszczenia wyjaśnienia „np. U-3a, U-9a", jest zapisem zbyt ogólnym, chyba, że Zamawiający potwierdzi, iż nie zamierza zamawiać urządzeń innych niż wymienione. Kategoria: Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obejmuje zarówno drobne elementy typu U-l, wspomniane U-3a czy U-9a jak i również pylony aktywne, bariery energochłonne, osłony zabezpieczające wielosegmentowe czy tablice ostrzegawcze i zamykające (czyli pozycje znacznie różniące się między sobą ceną). Pomijając dużą ilość typów mieszczących się w tej kategorii, również i same tablice stanowiące Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu mogą mieć różne wymiary (od mniejszych typu U-3a 600x600 do np. U-3c 3000x600). Pozostawienie zapisu w takiej postaci, nie tylko uniemożliwia wykonanie precyzyjnej wyceny pozycji, ale wręcz stwarza konieczność podania przez Oferentów wyższej ceny, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zamówieniem przez Zamawiającego droższej pozycji. Mało precyzyjny zapis godzi w ten sposób w interes Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe uprzejmie wyjaśniam, iż ww. zarzut sprawia, żeopia Zamawiającego staje w sprzeczności z zasadami ustawy PZP tj. rzetelnego i jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia.
Pytanie 7. Prosimy o wyjaśnienie czy cena znaków i tablic stanowiących przedmiot Zamówienia Zadania nr 2 ma również obejmować kpi. uchwytów montażowych,
 
Pytanie 8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminem składania ofert umieszczonym w SlWZ (1j 30.07,2009r.) a umieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/ (tj. 30.08.2009r.)
 
Wobec powyższego wyjaśniamy:
Ad. 1
W odpowiedzi na pytanie dotyczące balustrad dla pieszych Zamawiający informuje, że obowiązujący jest zapis zawarty w SIWZ – balustrada dla pieszych – 10 szt. – kolor żółty. Opis w dodatku ma na celu sprecyzowania wymiarów bariery.
 
Ad. 2
Zapisy w pozycji 25 i 26 formularza ofertowego dotyczą następujących znaków:
 


 

Pozycja nr 25 „T-6a13” – w/g załącznika
 
 
Pozycja nr 26 „T-6ap10” - w/g załącznika
 
 
Ad. 3
Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 2 (poz. nr 1, 2 i 3 formularza ofertowego nr 2) dotyczącym znaków ostrzegawczych kat. A, znaków zakazu kat. B , i znaków informacyjnych kat. D należy zastosować folię 1 typu.
 
Ad. 4
W zadaniu nr 2 dotyczącym znaków informacyjnych kat. D Zamawiający miał na myśli znaki średnie, odblaskowe I generacji o wymiarach 600x600.
 
Ad. 5
W zadaniu nr 2 (poz. 6 tabeli kosztorysowej) należy podać cenę tabliczki T-1 (średnie, odblaskowe I generacji o wymiarach 600x250) oraz tabliczki T-6 (średnie, odblaskowe I generacji o wymiarach 600x600)
 
 
Ad. 6
W zadaniu nr 2 (poz. 7 tabeli kosztorysowej) należy podać cenę (zgodnie z zapisem SIWZ) znaku typu U-3a (odblaskowy I generacji o wymiarach 600x600) oraz U-9a (odblaskowy I generacji o wymiarach 500x1250).
 
 
Ad.7
Cena znaków i tablic stanowiących przedmiot Zamówienia Zadania nr 2 nie obejmuje ceny uchwytów.
 
Ad. 8
Zamawiający informuje, że oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2009 r. do godz. 11.00(zgodnie z zapisem w siwz). Data 30 sierpnia 2009 r. została pomyłkowo wpisana w ogłoszeniu o przetargu i została sprostowana.
 
 
 
Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Wyjaśnienie treści specyfikacji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
  data wytworzenia: 2009-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-24 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-24 15:16
 • T-6a13
  T-6a13
 • T-6ap10
  T-6ap10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-24 14:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47