Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienia

  

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz
Do wszystkich wykonawców
 
PZD 3431-9/09
 
 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą”.
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 7.08.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą” o następującej treści:
 1. Dotyczy zapisu z Załącznika nr 6 (wykaz sprzętu) – „Załączyć wypis z rejestru środków trwałych lub odpowiednie umowy potwierdzające, że w/w jednostki sprzętu są w dyspozycji wykonawcy”
Czy w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (na podstawie art 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp. Dz.u. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg ? Gdyż w/w rozporządzenie nie przewiduje tego rodzaju dokumentów możliwych do wymagania przez Zamawiającego.
W związku z powyższymi niejasnościami zwracamy się o wyjaśnienia, bądź zmianę załącznika nr 6.
 
 1. Dotyczy Załącznika nr 5 (Wykaz częścią zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom) - Zgodnie z aktualnie obowiązującym Prawem Zamówień PublicznychZamawiający nie ma prawa żądać wykazu ewentualnych podwykonawców (z podaniem nazwy adresu oraz telefonów kontaktowych), a jedynie wykazu części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36. pkt 4 PZP). W związku z powyższym prosimy a zmianę treści Załącznika nr 5.
 2. W kosztorysie ofertowym w robotach rozbiórkowych należy wykonać rozbiórki ław pod krawężnik oraz ścianek czołowych, natomiast w zakresie robót w SST D 01.02.04. nie ma wymienionego takiego zakresu robót. W wymienionej SST jest rozbiórka obrzeży betonowych, których nie ma uwzględnionych w SST. Prosimy o wyjaśnienie tych nieprawidłowości.
 3. SST D01.02.01. nie uwzględnia w zakresie robót ścinania drzew i wywozu dłużyc, które zostały wymienione w poz. 2.1.1-2.1.9 kosztorysu ofertowego i przypisane do wymienionej  SST. Prosimy o wyjaśnienie.
 4. Zgodnie z SST D 08.01.01 należy ustawić krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm, zaś zgodnie z kosztorysem mają to być krawężniki 15x22cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.
 5. Według SST D08.03.01 należy ustawić obrzeża betonowe 20x6 cm, zaś w kosztorysie Zamawiający podał obrzeza betonowe 30x8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
 6. Prosimy o podanie grubości podsypki cem- piaskowej.
 7. Uprzejmie prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych siatki wzmacniającej.
 8. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu docelowej organizacji ruchu.
 9. Prosimy o uzupełnienie jednostek w pozycjach 4.6.1 i 5.2.1 kosztorysu ofertowego.
 10. W  załączonych SST jest specyfikacja dotycząca wykonania frezowania nawierzchni, ścinania uzupełniania poboczy oraz wykonania trawników siewnych z dowozem ziemi urodzajnej, jednak kosztorys ofertowy nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie.
 
W związku z powyższym wyjaśniam:
 
Ad. 1
Zamawiający podtrzymuje wymóg udokumentowania dysponowania jednostkami sprzętu niezbędnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 6 do siwz .
Ad.2
Zamawiający zmienił treść załącznika nr 5 do siwz dotyczącego części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Ad. 3
W SST D 01.02.04
Ad.4
W SST D 01.02.01
Ad.5
W SST D.08.01.01 w pkt 1.3 zamiast krawężników o wymiarach 12x25 winny być krawężniki o wymiarach 15x22 cm .
Ad.6
W SST D 08.03.01 w pkt 1.3 mylnie zostały wpisane obrzeża o wymiarach 20x6. Prawidłowe wymiary obrzeży to 30x8 cm .
Ad.7
Grubość podsypki cementowo- piaskowej winna wynosić 5 cm .
Ad.8
Należy zastosować siatkę o węzłach sztywnych Tensar AR
Ad.9
Projekt docelowej organizacji ruchu został zamieszczony na stronie www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Ad.10
Brakujące jednostki w kosztorysie ofertowym są następujące:
- w poz. 4.6.1 – m2
- w poz. 5.2.1 – m
Ad.11
Jeżeli w przedmiarach nie występują roboty objęte powyższymi specyfikacjami należy pominąć.
 
 
               Ponadto w dniu 10 sierpnia 2009r. wpłynęło następne zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą” o następującej treści:
 
 1.  W SST D-04.07.01 w tablicach 1.9:10podano wymagania wobec materiałów dla KR 3-6, a w pkt 2.4.1 i tablicy 8 dla KR 5. Jednocześnie w dokumentacji mowa jest o kategorii ruchu KR 2. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.
 2. W SST D-04.07.01 w pkt 2.2.1 mowa jest, że należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicach 2-5-5. Jednocześnie nie występuje w SST tablica o takim oznaczeniu, jak także  tablica nr 5. W  związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.
 3. W SST D-04.07.01 w pkt 1.3 mowa jest o grubości warstwy 6 cm . Jednocześnie w pkt 5.2.6.2 mowa jest o grubości 8 cm . W tablicy 9 mowa jest o wykonaniu warstwy podbudowy 0-25 mm dla KR 3-6,  która przeznaczona jest zgodnie z normą PN-S-96025:2000 dla grubości od 8 do 14 cm . W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia
 4. W SST D-05.03.05a w tablicy 1 mowa jest o stosowaniu doprodukcji MMA kruszywa łamanego granulowanego kl. I i II dla gat. 1 i 2. Jednocześnie w pkt  2.2.1mowa jest o stosowaniu tylko kruszywa łamanego granulowanego kl. I i II (tylko pod względem ścieralności} dla gat. tylko 1. Natomiast w tablicach 2 i 3 mowa jest o stosowaniu tylko kruszywa łamanego granulowanego kl. I i II (tylko pod względem ścieralności) dla gat. 1 i 2. W związku z rozbieżnościami prosimyo wyjaśnienia.
 5. W SST O-05.03 05a w tablicy 1 mowa jest ostosowaniu doprodukcji MMA kruszywa łamanego granulowanego ze skał magmowych i przeobrażonych oraz ze skał  osadowych. Jednocześnie w tablicach 2 i 4 mowa jest o stosowaniu jedynie kruszywa łamanego granulowanego ze skał magmowych i przeobrażonych. w związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśniania.      
 6. W SST DO5.03.05a w pkt. 2.3.1 mowa jest o stosowaniu asfaltów 50/70 i 35/50. Jednocześnie podano, ze należy stosować tylko asfalt drogowy 50/70 oraz asfalt modyfikowany DE 30 B spełniające wymogi normy PN-EN12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich. W związku z rozbieżnościami  prosimy o wyjaśnienia
 7. W SST D-05.03 05a w pkt. 5.2.1.b mowa jest o wykonaniu BA o uziarnieniach 0-25 i D-16. jednocześnie na rys 8 mowa jest o uziarnieniu tylko 0-20 mm dla KR 1-2. Natomiast w normie PN-S-96025:200O nie występuje uziarnienie warstwy wiążącej 0-2S mm dla KR 1-2. Brak jest rysunku uziemienia 0-16 mm . W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.
 8. W SST D-05.03.05a w tablicy 1 podano wymagania dla KR 1-2. Jednocześnie w tablicach 5 i 6 podano wymagania dla KR 3. W związku zrozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.
 9. W SST D-05.03.05a w pkt. 5.2.5.2 i 9.1mowa jest o wykonaniu warstwy betonu asfaltowego 0-25 mm na  warstwę wiążącą grubości 8 cm . Jednocześnie w pkt.1.3 mowa jest o grubości BA 6 cm . Natomiast na rys 8 mowa jest o uziemieniu tylko 0-20 mm dla KR 1-2, a w normie PN-S-96025:2000 nie występuje uziemienie warstwy wiążącej 0-25 mm dla KR 1-2. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia
 10. W SST D-0503 05a w pkt 1.3 mowa jest o wykonaniu warstwy wiążącej. Jednocześnie w pkt  6.4.2 mowa jest o warstwie ścieralnej. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.
 11. W SST D-05.03.05a w pkt 2.1 mowa jest o stosowaniu kruszywa łamanego melafirowego. Zgodnie z Prawem Wspólnoty Europejskiej dot. wspólnotowego prawa konkurencji niedozwolone jest m.in. ograniczanie przetargów w taki sposób, że wszyscy uczestnicy przetargu nie mają pełnych możliwości uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie Generalny Dyrektor GDDKA w piśmie do Dyrekcji Oddziałów GDDKiA jasno określił, że "jedynym kryterium klasyfikacyjnym kruszyw są właściwości fizyko - mechaniczne kruszywa, a nie geneza bądź typ skały, z którego kruszywo zostało wyprodukowane". W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego rodzaju skały dla kruszywa łamanego ograniczającego skalny surowiec mineralny tylko do skały melafirowej.
 12. W SST D-05.03.05b w tablicy 1 mowa jest o stosowaniu do produkcji MMA kruszywa łamanego granulowanego kl. I i II dla gat. 1. Jednocześnie w pkt.2.1.1 mowa jest o stosowaniu tylko kruszywa  łamanego granulowanego ki. I i II (tylko pod względem ścieralności) dla gat. tytko 1. Natomiast w tablicach 2 i 3 mowa jest o stosowaniu tylko kruszywa łamanego granulowanego ki. I i II (tylko pod względem ścieralności) dla gat. 1 i 2.  W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia.
 13. W SST D-05.03.05b w pkt 5.2.1.b oraz tablicy 8 lp. 6 mowa jest o wykonaniu warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0-16 mm dla KR 2, Jednocześnie w tablicy 8 lp. 1 podaje sięuziemienie 0-25 mm, które nie występuje w normie PN-S-96025:20Q0 na warstwę ścieralną KR 2. W związku z rozbieżnościami  prosimy o wyjaśnienia
 14. W SST D-05.03.05b w pkt. 5.2.1.b oraz tablicy 8 lp 6 mowa jest o wykonaniu warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0-16 mm dla KR 2. Jednocześnie w tablicy 9 podano krzywe uziarnienie dla warstwy ścieralnej 0-16 mm dla normy PN-S-96025:2000 ale dla kategorii ruchu KR 3-6. W związku z rozbieżnościami prosimy owyjaśnienia.
 15. W SST D-05.03,05b w pkt2.1 mowa jest o stosowaniu kruszywa łamanego bazaltowego. Zgodnie z Prawem Wspólnoty Europejskiej dot. wspólnotowego prawa konkurencji niedozwolone jestm.in. ograniczanie w taki sposób, że wszyscy uczestnicy przetargu nie mają pełnych możliwości uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie Generalny Dyrektor GDDKiA w piśmie do Dyrekcji Oddziałów GDDKiA jasno określił, że "jedynym kryterium klasyfikacyjnym kruszyw są właściwości fizyko - mechaniczne kruszywa, a nie geneza bądź typ skały, z którego kruszywo zostało wyprodukowane". W związku z powyższym prośmy o wykreślenie zapisu dotyczącego rodzaju skały dla kruszywa łamanego ograniczającego skalny surowiec mineralny tylko do skały bazaltowej.

 

W związku z powyższym wyjaśniam :
 
Ad. 1 W związku z rozbieżnościami należy przyjąć wymagania zgodne z dokumentacją, tj. jak dla kategorii ruchu KR2.
Ad. 2  Należy stosować kruszywa spełniające wymagania w SST D-04.07.01 w pkt 2.2.1 tablice 2-4, nie jak było zapisane w tablicach 2-5-5.
Ad. 3  Należy ułożyć podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 6cm zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Ad. 4  Należy zastosować do produkcji MMA kruszywo łamane melafirowe wg SST D-05.03.05a tablica 1, jak dla KR2.
Ad. 5 Należy zastosować do produkcji MMA kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych i przeobrażonych oraz ze skał osadowych wg SST D-05.03.05a tablica 1, jak dla KR2.
Ad. 6  Należy zastosować asfalt 50/70 zgodnie z SST D-05.03.05a w pkt 2.3.1 tablica 6.
Ad. 7  Beton asfaltowy należy wykonać zgodnie z rys 8 tj. tylko o uziarnieniu 0-20mm dla KR2.
Ad. 8 Należy zastosować wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR2 zgodnie z tablicą 1. 
Ad. 9 Należy wykonać warstwę wiążącą z BA o grubości 6cm zgodnie z punktem 1.3 o uziarnieniu 0-20mm dla KR2 według rysunku 8.
Ad. 10 Zarówno pkt 1.3 jak i pkt 6.4.2 dotyczą warstwy wiążącej .
Ad. 11 Należy zastosować kruszywo łamane melafirowe.
Ad. 12 Należy zastosować do produkcji MMA kruszywo łamane granulowane wg SST D-05.03.05b tablica 1, jak dla KR2.
Ad. 13 Należy warstwę ścieralną wykonać o uziarnieniu 0-16 mm dla KR2 zgodnie z SST D-05,03,05b pkt 5.2.1.b oraz tablicą 8 lp.6 .
Ad. 14 Należy warstwę ścieralną wykonać o uziarnieniu 0-16 mm dla KR2 zgodnie z SST D-05,03,05b pkt 5.2.1.b oraz tablicą 8 lp.6 .
Ad. 15 Należy zastosować kruszywo łamane bazaltowe.
                                                                 
 
Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

 

 

drukuj (Wyjaśnienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
  data wytworzenia: 2009-08-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-11 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-11 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-11 14:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 309656
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-25 22:02