Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Ignacego Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4648257, faks 0-56 4648257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009-2010. Zamówienie podzielone jest na 23 zadania:
Zadanie A: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P-1 nr 1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego,
Zadanie B: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 2 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego,
Zadanie C: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 3 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego,
Zadanie D: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P – 1 nr 4 i odśnieżanie pługiem lekkim typu 064 samochodem Jelcz lub równoważne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego,
Zadanie E: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 5 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego,
Zadanie F: odśnieżanie pługami lekkimi zamontowanymi do ciągnika w gminie Rogóźno i Gruta ,
Zadanie G: odśnieżanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub równoważne, o ładowności 10 Mg, - 1szt.,
Zadanie H.: odśnieżanie spycharkami, koparko – spycharkami o mocy 58 – 110 kW (70 – 80 kM) (typu Ostrówek lub równoważne) w gminie Gruta , Łasin i Rogóźno,
Zadanie I: załadunek mieszaniny piasku i soli na piaskarki, ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m na składowisku PZD w Grudziądzu,
Zadanie J: zakup i dostawę piasku wraz z wykonaniem mieszanki (sól z PZD) na składowisku PZD w Grudziądzu w ilości do 750 Mg oraz na składowiskach w miejscowości Linowo – do 500 Mg, Radzyń Chełmiński – do 100 Mg i Łasin – 150 Mg
 RAZEM: piasek – do 1500 Mg
Zadanie K: zakup i dostawę żużla w ilości do 200 Mg na składowisko PZD w Grudziądzu,
Zadanie L: zakup i dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem na składowisko PZD w Grudziądzu w ilości do 250 Mg,
Zadanie Ł: odśnieżanie spycharkami o mocy 44– 61 kW (60 – 82 kM) (typu Białoruś lub równoważne) w gminach: Świecie n.Osą, Gruta i Radzyń Chełmiński,
Zadanie M: odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminach: Świecie nad Osą i Radzyń Chełmiński,
Zadanie N: odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminie Grudziądz i Gruta,
Zadanie O: odśnieżanie ciągnikiem typu Case o mocy 140 - 207 kW lub równoważne z pługiem w gminie Grudziądz i Radzyń Chełmiński,
Zadanie P: odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW lub równoważne z pługiem w gminie Radzyń Chełmiński,
Zadanie R: odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1224 o mocy 110 kW lub równoważne z pługiem na drogach nr: 1407C, 1408C, 1409C, 1410C,
Zadanie S: odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C, 1389C, 1390C,
Zadanie T: odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1369C, 1368C, 1386C, 1387C, 1388C, 1365C,
Zadanie U: odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 160 kW w gminie Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą,
Zadanie W: składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 800 Mg w miejscowości Linowo wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (107 piaskarek po 7,5 tony) w okresie od 1.11.2009 r. do 15.04.2010 r. w dyżurze całodobowym,
Zadanie Z: składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 200 Mg w miejscowości Radzyń Chełmiński wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (27 piaskarek po 7,5 tony) w okresie od 1.11.2009 r. do 15.04.2010 r. w dyżurze całodobowym.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9, 34.92.71.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie:
Od 01. 11. 2009 r. – do 15. 04. 2010 r.zadania: A – I, oraz Ł – Z,
do 30 października 2009 r. – dostawa i zmieszanie 50% ilości piasku - zadanie J,
do 30 października 2009 r. – dostawa 50% ilości soli drogowej – zadanie L,
do 30 października 2009 r. – dostawa żużla - zadanie K,
do 30 listopada 2009 r. – dostawa i zmieszanie 50% ilości piasku – zadanie J,
do 15 listopada 2009 r. – dostawa 50% ilości soli drogowej – zadanie L,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to przez wykazanie realizacji przynajmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to przez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
 • spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz  siwz
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a)       wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b)       wypełniony kosztorys ofertowy, załącznik nr 2,
c)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3,
d)       parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy – załącznik nr 4,
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)       pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów - załącznik nr 5.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)       wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy najmu, dzierżawy, itp.) załącznik nr 6 ,
b)       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (referencje). Referencje nie będą wymagane w przypadku, gdy wykonawca wykonywał prace przy zimowym utrzymaniu dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, załącznik nr 7,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 21.-09.2009 r. pod nr 160681-2009.
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-22 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-22 11:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-22 10:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484486
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47