Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY
DRÓG POWIATOWYCH
NR 1380C GRUDZIĄDZ-NICWAŁD I NR 1384C POKRZYWNO-SŁUP
NA ODCINKU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 3.200 M.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Ignacego Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4648257, faks 0-56 4648257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i nr 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji na:
- odcinek drogi nr 1380C Grudziądz-Nicwałd o długości 1700 m w km 3+858÷5+558, która jest drogą klasy G o szerokości jezdni średnio 6 m i nawierzchni bitumicznej.
- odcinek drogi nr 1384C Pokrzywno - Słup o długości 1500 m w km 2+902÷4+402, która jest drogą klasy Z o szerokości jezdni średnio 5m, o nawierzchni bitumicznej, przepusty - 2 szt.
W projekcie przebudowy należy uwzględnić budowę zatok autobusowych, budowę chodników oraz odwodnienie dróg.
 
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, na którą składa się:
1)       projekt budowlany wykonany w 5 egz. zawierający:
 • opis techniczny,
 • projekt zagospodarowania działki,
 • plan sytuacyjno – wysokościowy,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • współrzędne punktów głównych osi trasy,
 • wysokość reperów,
 • profil podłużny,
 • przekroje poprzeczne,
 • przekroje normalne,
 • przekroje konstrukcyjne,
 • uzgodnienia z użytkownikami (dysponentami) sieci uzbrojenia terenu – tzw. lokalizacyjne
 • uzgodnienia z zarządcami innych dróg i PKP
 • plan wyrębu drzew
2)       projekt wykonawczy (techniczny) wykonany w 4 egz. zawierający:
 • szczegóły konstrukcyjne,
3)       szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna
4)       przedmiar robót – 2 egz. + wersja elektroniczna
5)       kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD
6)       kosztorys ofertowy – 2 egz. + wersja elektroniczna
7)       zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – 2 egz.
8)       operat wodno – prawny (jeżeli wystąpi taka potrzeba)
9)       raport oddziaływania na środowisko – jeżeli wystąpi taka potrzeba
10)    komplet oryginałów decyzji i uzgodnień należy umieścić w odrębnej teczce ze spisem treści (kopie dokumentów załączone do projektów powinny posiadać klauzulę zgodności z oryginałem).
 
Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje:
 •  uzyskanie map do celów projektowych oraz wypisu z rejestru gruntów,
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , a w przypadku braku mpzp, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wykonanie projektu budowlanego,
 • wykonanie projektu konstrukcji jezdni wraz z pomiarem nośności istniejącej nawierzchni metodą ugięć, odkrywkami istniejącej nawierzchni oraz pomiarami i prognozą ruchu (zgodnie z Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z 2001 r. oraz prognozą ruchu opracowaną wg załącznika nr 2 „Prognozy Ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2000 GDDP Warszawa 2002”,
 • wykonanie badań geologicznych (jeżeli wystąpi taka konieczność),
 • uzyskania niezbędnych dokumentów, opinii i uzgodnień koniecznych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U Nr 130, poz. 1389),
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
 • uzyskanie decyzji środowiskowej.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli Ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są dołączyć do formularza ofertowego następujące dokumenty:
1). Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4). Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą realizować zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej
5). Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa osób, które będą realizować zamówienie
6). Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem, ze roboty zostały wykonane należycie (referencje)
7). Podpisany projekt umowy 8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych w dniu 10.11.2009 r. pod pozycją 204223-2009.
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-11-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-10 22:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-10 22:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-10 22:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47