Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA „DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grudziądzkiego, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4514400, faks 056 4515401.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgrudziadzki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w roku 2010.
  Zakres zamówienia:
      Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych:
- Tablice jednorzędowe do 10.000 sztuk;
- Tablice dwurzędowe do 100 sztuk;
- Tablice motocyklowe do 500 sztuk;
- Tablice motorowerowe do 500 sztuk.
 Na wykonane tablice obowiązuje 3 – letnia gwarancja.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM          I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje). 4. Parafowany projekt umowy. 5. Zezwolenie wojewody na produkcje tablic rejestracyjnych. 6. Ważny certyfikat zgodności produkowanych tablic z warunkami technicznymi. 7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji. 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pok. nr 25.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2009 r. pod numerem396182 – 2009.
 
 
                                                                                                          STAROSTA
                                                                                              /-/ Marek Szczepanowski

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  data wytworzenia: 2009-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-18 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-18 12:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-18 12:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47