Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Grudziądz, 20.11.2009 r.

PZD 3431-13/09
Do
Wszystkich wykonawców
 
Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Dotyczy: postępowania o zamówienia publiczne na „wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i nr 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”.
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmieniam treść siwz w prowadzonym postępowaniu w następujący sposób:
 • Punkt 3.1 otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i nr 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m.

Droga nr 1380C Grudziądz-Nicwałd – dokumentację techniczną wykonać na odcinek o długości 2160 m w km 3+398÷5+558. Droga jest drogą klasy G o szerokości jezdni średnio 6 m, o nawierzchni bitumicznej.

Droga nr 1384C Pokrzywno – Słup – dokumentację techniczną wykonać na odcinek o długości 1040 m w km 3+362÷4+402. Droga jest drogą klasy Z o szerokości jezdni średnio 5m, o nawierzchni bitumicznej, przepusty – 1 szt.

W projekcie przebudowy należy uwzględnić budowę zatok autobusowych, budowę chodników oraz odwodnienie dróg”.
 • Punkt 15.14 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
 
 „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NR 1380C GRUDZIĄDZ – NICWAŁD I 1384C POKRZYWNO – SŁUP NA ODCINKU O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 3200 M ”
Nie otwierać przed dniem 27.11.2009 r. godz. 1140
 
 • Punkt 16.1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2009 r. do godz. 1130 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);
 • Punkt 16.5 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, pokój nr 8, w dniu  27 listopada 2009r. o godz. 1140.

Kierownik PZD

/-/ Janusz Różański

W załączeniu:
- projekt umowy – zał. nr 4 do siwz

drukuj (Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-20 14:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-20 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-20 14:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47