Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ

 

Łasin, dnia 01.12.2009 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. K. Jagiellończyka
ul. Odrodzenia Polski 3
86-320 Łasin
 
 
Do wszystkich wykonawców
ZSP-3431/1/2009
 
 
OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że
 
- pkt 10.3 siwz otrzymuje brzmienie:
a) wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia z udokumentowaniem jego posiadania (umowy najmu, dzierżawy) załącznik 6,
 
b)wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a także konieczne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) załącznik nr 7,
 
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych (minimum 3 roboty) o podobnym zakresie, rozmiarze i wartości, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie (referencje) – poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie.
 
Dyrektor ZSP
 /-/ Bernadeta Klonowska

 

drukuj (Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rybarczyk
    data wytworzenia: 2009-12-01
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-01 15:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 15:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429425
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47