Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Ignacego Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 4648257, faks 0-56 4648257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2010 r. remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego.
Zamówienie podzielone jest na 5 zadań:
Zadanie nr 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 9.500 m2
Zadanie nr 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 8.000 m2
Zadanie nr 3:remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta  i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 9.000 m2
Zadanie nr 4:remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno, w ilości łącznej do 9.000 m2
Zadanie nr 5: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 1500 m2
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16.300,00 zł łącznie na wszystkie zadania.
W przypadku złożenia ofert częściowych wadium wyniesie:
Zadanie nr 1 – 4.000,00 zł
Zadanie nr 2 – 3.200,00 zł
Zadanie nr 3 – 3.700,00 zł
Zadanie nr 4 – 3.700,00 zł
Zadanie nr 5 – 1.700,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
6. spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3 Wypełniony kosztorys ofertowy;
4  Podpisany projekt umowy;
5 Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;
6 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
7 Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium;
8 Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem zakresów do wykonania.
W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp wykonawcy są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykończone;
2   Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający wymaga od wykonawców następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2010 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Paderewskiego 233 86-300 Grudziądz.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 9.500 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 8.000 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 9.000 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno, w ilości łącznej do 9.000 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 1500 m2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 25.01.2010. r. pod poz. 21288-2010.
 
 
 
Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2010-01-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-25 21:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-25 22:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-25 21:56
Przetarg nieograniczony na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych
oraz elementów betonowych do budowy chodników
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
 
1.      Zamówienie obejmuje: dostawę materiałów chodnikowych elementów betonowych w asortymencie i ilościach:
 
zadanie nr 1 - dostawa materiałów chodnikowych w asortymencie i ilościach:
-          kostka betonowa szara o grubości 6 cm             - 1.102,00 m2;
-          kostka betonowa szara o grubości 8 cm             -    153,00 m2;
-          kostka betonowa kolor o grubości 8 cm              -    113,00 m2
-          krawężnik betonowy uliczny 15x30x(100; 75)      -    755,00 m
-          obrzeże chodnikowe betonowe 6x20x(100;75)     -    440,00 m
-          obrzeże chodnikowe betonowe 8x25x(100;75)     -    768,00 m;
 
zadanie nr 2 -dostawa produktów betonowych w ilościach:
-          rury betonowe ø 300 mm x 950 mm ze stopą       - 30 szt.;
-          kręgi betonowe ø 300 mm x 950 mm B-30           - 10 szt.;
-          rury betonowe ø 400 mm x 1000 mm ze stopą     - 12 szt.;
-          kręgi żelbetowe ø 500 mm x 1000 mm ze stopą    -  4 szt.;
-          kręgi żelbetowe ø 800 mm x 1000 mm                -   8 szt.;
-          kręgi żelbetowe ø 1000 mm x 600 mm                -   4 szt.;
-          pokrywa żelbetowa ø 1200 mm gr. 8 cm             -   3 szt.;
-          pokrywa żelbetowa ø 800/500                          -   3 szt.;
-          pierścień odciążający na ø 500/15 cm                -   3 szt.;
-          wpust kołnierzowy uchylny na 40 Mg                 -   3 szt.;
-          płytki ażurowe 60 mm x 40mm x 10 szare          - 30 m2 .
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
28.81.31.00-5 – materiały chodnikowe,
28.81.31.20-1 – płyty chodnikowe
28.81.42.00-3 – produkty betonowe
28.83.20.00-3 – elementy przepustów
28.81.42.40-5 – rury i osprzęt betonowy
 
2.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.      Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.
5.      Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 lipca 2008 r.
6.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl
7.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 21 kwietnia 2008 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.
8.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2008r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.
9.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
10. Uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257
- Pani Krystyna Szumkow – specjalista ds. dróg, tel. 056 46 48 257
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
14. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
·         wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
·         oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
·         oświadczenie o przyjęciu projektu umowy związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
·         wypełniony kosztorys ofertowy,
·         jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,
·         podpisany formularz umowy,
·         atesty, świadectwa bądź certyfikaty potwierdzające zgodność zamawianego materiału z odpowiednimi normami,
15. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
16. Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP w dniu 8.04.2008 r..2008 r. pod numerem 71253-2008.
 
 
Kierownik PZD
 
/-/ Janusz Różański

drukuj (Przetarg nieograniczony na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
  data wytworzenia: 2008-04-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-09 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-09 11:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-09 11:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486325
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47