Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego

86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1

tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401

ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Zamówienie obejmuje:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2007 oraz na spłatę przypadających na rok rat kredytu.

Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.

Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu).

Gotowość do udzielenia kredytu od 1 października 2007 r.

Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu

Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M.

Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób:

·  Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na 31 sierpień 2007 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,

· Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu.

Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.

Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

 

 Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:     66130000-0

 

 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

 3. Termin realizacji zamówienia:

      01.10.2007 r. – 30.09.2010 r.

 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz lub za pośrednictwem poczty, siwz. znajduje się też na stronie: www.bip.powiatgrudziadzki.pl 

 5. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1,

    pok. nr 25, do dnia 14.09.2007 r. do godz. 1100

 6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

- Pani Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu – tel. 056 45 14 445;

- Pani Monika Kwiring – Młodszy Referent Wydziału Finansów tel. 056 45 14 444;

- Pani Dorota Kaczerowska  - Podinspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji  i  Zamówień Publicznych tel. 056 45 14 431.

 7. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 9. Kryterium oceny ofert:

 JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERTY JEST CENA =100%

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ BĘDZIE OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2007 r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego sala  nr 12.

11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złożenia oferty.

12. Opis warunków udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

4. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.

5. Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie

    mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art.128 ust.

    1 pkt. 3.

6. Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna z warunkami określonymi w siwz. i złożoną ofertą.

7. Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złożoną ofertą).

8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.

9. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania.

10 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2;  spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

15. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 29 sierpnia 2007 r. w Biuletynie Zamówień  Publicznych.

                                                        Starosta

                                                     /-/Marek Szczepanowski

Załączniki do przetargu:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Dodatek nr 1 do SIWZ

6. Harmonogram spłat

7. Bilans wykonania budżetu za 2005 r.

8. Bilans wykonania budżetu za 2006 r.

9. Informacja o stanie majątku powiatowego

10. Sprawozdanie Rb-N za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

11. Sprawozdanie Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

12. Sprawozdanie Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

13. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

14. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

15. Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

16. Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

17. Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

18. Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

19. Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu nabytego na podstawie art.73

20. Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu nabytego w drodze umowy notarialnej

21. Spis mienia powiatu grudziądzkiego o nieuregulowanym stanie prawnym

22. Uchwała nr IV/4/2007 z dnia 16.03.2007 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego

23. Uchwała nr 21/2007 z dnia 2.04.2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej

24. Uchwała nr 26/2006 z dnia 4.04.2006 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej

25. Uchwała nr 34/2007 z dnia 14.05.2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej

26. Uchwała nr 75/2006 z dnia 5.12.2006 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej

27. Uchwała nr VII/34/2007 z dnia 29.08.2007 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego

drukuj (Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-08-30 13:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-08-30 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 476460
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47