Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę 8 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  w Białochowie

tel./ faks (0 – 56) 46 813 78   tel. (056) 46 810 06

ogłasza przetarg nieograniczony na  wymianę 8  sztuk  okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 8 sztuk okien drewnianych  w istniejących otworach okiennych w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

 Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 20311000-9;

                                                                                   45421000-0  

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie dwóch tygodni.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Placówki, siwz. znajduje  się też na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl

5. Ofertę należy złożyć  do dnia 23.10.2007 r.  do godz. 10.00 w sekretariacie ( parter) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  Białochowo 91, 86- 318 Rogóźno

6. Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:

 - Pani Bogumiła Przybielska – dyrektor Placówki

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00

7. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium:  1) cena (koszt) - 100 %.

10. Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 4 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Białochowo 91 , 86 – 318 Rogóźno w dniu 23.10.2007 r.  o godz. 10.15.

11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złożenia oferty.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

Lp.

Warunek do spełnienia przez wykonawcę

Numer załącznika

     Uwagi

1

wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1

 

      2.

  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 2

 

3.

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3

 

4.

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę -jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4

 

5

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania

Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty

 

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2;  spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 03.10.2007 r.  w  Biuletynie Zamówień Publicznych.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę 8 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Przybielska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-04 11:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-04 11:35

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-04 11:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 398142
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02