Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

ul. Paderewskiego 233

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej

równowartości kwoty 5.278.000 euro

na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych

na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb

1.      Zamówienie obejmuje odcinki dróg powiatowych zgodnie z poniższym wykazem:

Lp

 

Nr i nazwa drogi

 

Miejscowość

 

Rodzaj nawierzchni do remontu

Długość odcinka do remontu

(mb)

Powierz-chnia

(w m2)

1

1388C

Łasin-Mędrzyce-Lisnowo

Bogdanki

bitumiczna

105

577

2

1383C

Dąbrówka Królewska - Gruta

Salno

bitumiczna

79

395

3

1395C

Biały Bór – Wałdowo - Ruda

Wałdowo

bitumiczna

136

680

4

1413C

 Boguszewo - Czeczewo

Czeczewo

bitumiczna

90

450

5

1404C

Słup - Linowo

Linowo

bitumiczna

98

490

6

1378C

 Grudziądz - Gać

Gać

bitumiczna

100

500

Razem

608

3.092

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

2.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

3.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

4.      Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2007r.

5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na stronie: bip.powiatgrudziadzki.pl

6.      Oferty należy składać nie później niż w dniu 7 listopada 2007 r. do godz. 1300 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, pokój nr 2.

7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2007r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.

8.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

9.      Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Pan Janusz Różański – Kierownik PZD Grudziądz, tel. 056 46 48 257

- Pan Andrzej Faltynowski – Specjalista ds. dróg, tel. 056-46-48-257

10.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11.  Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie.

12.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

13.  Opis warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

·         wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

·         oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

·         oświadczenie o przyjęciu projektu umowy, związania z ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

·         wypełniony kosztorys ofertowy,

·         jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,

·         podpisany formularz umowy,

·         wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających właściwe wykonanie tych robót

14.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.  Ogłoszenie umieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2007 r. pod nr 195585-2007.

                                                Kierownik PZD

                                           /-/ Janusz Różański

 

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 608 mb)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Różański
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-17 14:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-17 14:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 392374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02