Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nabór na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

PCPR.2111.1.2012

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zadaniowy czas pracy

 

1. Wymagania niezbędne

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,

 lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

c) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 2. Wymagania dodatkowe

a) komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, wysoka kultura osobista,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) dyspozycyjność,

d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

e) prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,

f) umiejętność zachowania dyskrecji,

g) umiejętność interpretowania przepisów,

h) odporność psychiczna,

i) doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną i dzieckiem.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

b) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu kontaktu,

d) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

g) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzącym rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

h) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

V. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)- kserokopia

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności-kserokopia

f) oświadczenie o niekaralności, zał. Nr 1,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych zał. Nr 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 18, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 20 lutego 2012 roku do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl), na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458).

  

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Jarosław Poznański

 


 

 


Załącznik Nr 1

 

…………………………………………………….

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku z ubieganiem się  o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,  oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystam z pełni praw publicznych;
 • nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadam obywatelstwo*……………………………………..;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

                                                                                     ……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

 

……………………………………………………….

miejsce i data złożenia oświadczenia

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-09 10:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-21 08:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 289616
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-11 13:40

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3523120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 10:39

Stopka strony