Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na stanowisko pracy - Starszy referent

Nabór na stanowisko pracy – Starszy referent

PCPR.2111.2.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy referent

 

Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

-stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

-podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

-toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze 

 (stanowisko pracy na I piętrze),

-brak windy w budynku.

 

1.Wymagania niezbędne

a) określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

b) wykształcenie wyższe II stopnia/magisterskie na kierunku administracja lub prawo,

c) znajomość przepisów z zakresu:

-kodeksu postępowania administracyjnego,

-kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

-kodeksu cywilnego,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

-ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

2.Wymagania dodatkowe

 

a) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań na stanowisku, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) dyspozycyjność,

d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

e) umiejętność zachowania dyskrecji,

f) umiejętność interpretowania przepisów prawa, logicznego myślenia, analizowania dokumentów,

g) odporność psychiczna.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1) realizacja zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej:

a) prowadzenie spraw związanych z wytaczaniem powództwa na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;

b) kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych na podstawie orzeczenia sądu, kompletowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, prowadzenie ewidencji dzieci skierowanych do  placówek ;

c) udział w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka  w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

d) sporządzanie porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu, rozliczanie wydatków z tym związanych;

e) sprawozdawczość w zakresie umieszczeń w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

f) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej;

g) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wydawanie decyzji administracyjnych;

 

2) realizacja programów i projektów realizowanych przez Powiat ze środków zewnętrznych;

3) prowadzenie postępowań z zakresu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro;

4) realizowanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności PCPR, wskazanych przez kierownika w zakresie czynności pracownika.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku

a) praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie o niekaralności ( załącznik nr 1);

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik nr 1);

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu ( prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych nr telefonu kontaktowego).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w zamkniętej kopercie lub przesłać przesyłką pocztową/kurierską do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 18, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko: Starszy referent” w terminie do dnia  10 września 2013 roku do godz. 15.00 ( decyduje data wpływu do siedziby pracodawcy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ‘’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)” oraz czytelnie podpisane. 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Merytoryczna część rekrutacji polegać będzie na wypełnieniu testu i/lub przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl), na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

 

 

Załącznik Nr 1

 

…………………………………………………….

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku z ubieganiem się  o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na stanowisku starszego referenta,  oświadczam, że:

-        posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

-        korzystam z pełni praw publicznych;

-        nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-        posiadam obywatelstwo……………………………………..;

-        wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

                                                                                     ……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

 

……………………………………………………….

miejsce i data złożenia oświadczenia

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2013.08.13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-13 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-13 09:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-13 09:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774064
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony