Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Nabór na stanowisko pracy – Starszy referent

PCPR.110.1.3.2014

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent

 

Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

-stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

-podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

-toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze 

 (stanowisko pracy na parterze),

-brak windy w budynku.

1.Wymagania niezbędne

 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202),
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy  co najmniej 2 lata; preferowany  w administracji publicznej,
 4. znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu cywilnego,

2.Wymagania dodatkowe

 1. komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań na stanowisku, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 5. umiejętność zachowania dyskrecji,
 6. umiejętność interpretowania przepisów prawa, logicznego myślenia, analizowania dokumentów,
 7. odporność psychiczna,
 8. znajomość problematyki rehabilitacji społecznej lub zawodowej osób niepełnosprawnych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym,

2) przyznawanie dofinansowań osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON do:

a) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

3) dofinansowanie kosztów tworzenia, działania warsztatów terapii zajęciowej oraz przeprowadzanie kontroliwarsztatów,

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykorzystania środków PFRON,

5) sporządzanie wniosków-zapotrzebowań o środki PFRON umożliwiające bieżące nieprzerwane finansowanie zadań Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) planowanie wydatkowania środków PFRON w podziale na poszczególne zadania oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,

7) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

8) uczestnictwo w pracach związanych z opracowywaniem powiatowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich realizacja w części dotyczącej PCPR,

9) aplikowanie o środki zewnętrzne w zakresie rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, realizacja programów i projektów oraz rozliczanie dofinansowań w ramach zawartych umów, w tym programów PFRON m.in.: Aktywny samorząd, Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II,

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,

11) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w szczególności w zakresie opiniowania projektów uchwał i programów uchwalanychprzez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

12) realizowanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności PCPR,

wskazanych przez kierownika w zakresie czynności pracownika.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie o niekaralności ( załącznik nr 1);
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik nr 1);
 8. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu

( prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych nr telefonu kontaktowego).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać przesyłką pocztową/kurierską do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 18, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko: Starszy referent” w terminie do dnia  18 listopada  2014 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby pracodawcy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ‘’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacjizgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)” oraz czytelnie podpisane.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane telefonicznieo terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Merytoryczna część rekrutacji polegać będzie na wypełnieniu testu i/lub przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl), na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 

 

Bożena Grabda

Kierownik PCPR w Grudziądzu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-31 14:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-31 14:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-31 15:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325571
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774102
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony