Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Powiatu

OR. 2110.2.2014

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Sekretarz Powiatu

 

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

1. Wymagania niezbędne:

a) określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t.)

- jest obywatelem polskim,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b) wykształcenie wyższe magisterskie – kierunki: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie

c) co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych, 

d) sekretarz powiatu zgodnie z przepisem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o zamówieniach publicznych,

b) odporność na stres, praca pod presją czasu, samodzielność, komunikatywność, zdolności negocjacyjne, rzetelność, dyspozycyjność,

c) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie pracą Wydziału Organizacyjnego i realizowanie zadań przypisanych Wydziałowi,

b) planowanie pracy Starostwa i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne wydziały,

c) nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy w Starostwie,

d) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem Regulaminu Pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

i) oświadczenie potwierdzające fakt nietworzenia partii politycznych i braku przynależności do nich,

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Powiatu” w terminie do dnia 09.01.2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

 

 

STAROSTA

 

/-/ Edmund Korgol

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2014-12-19
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-12-19 13:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325568
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774099
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony