Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Nabór na stanowisko pracy – Podinspektor

PCPR.FN.110.1.2015

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

 

Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

-stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

-podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

-toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze 

 (stanowisko pracy na piętrze),

-brak windy w budynku.

 

1.Wymagania niezbędne

 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202),
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy  co najmniej 2 lata; preferowany  w administracji publicznej,
 4. znajomość przepisów:

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

2.Wymagania dodatkowe

 1. komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań na stanowisku, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność,
 4.  dobra znajomość obsługi komputera,
 5. umiejętność zachowania dyskrecji,
 6. umiejętność interpretowania przepisów prawa, logicznego myślenia, analizowania dokumentów,
 7. odporność psychiczna,
 8. mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów lub rozliczaniu środków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych o ustalenie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,

2) sporządzanie projektów porozumień między powiatamiw sprawie przyjęcia dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu, rozliczanie wydatków z tym związanych,

3) realizacja programów i projektówrealizowanych przez Powiat ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,

4) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznycho wartości poniżej 30 000 euro,

5) doraźne prowadzenie sprawzwiązanych z funkcjonowaniem składnicy akt,

6) realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności jednostkiwskazanych przez kierownika w zakresie czynności pracownika.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku

 

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( załącznik  nr 1);
 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie o niekaralności ( załącznik nr 1);
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik nr 1);
 8. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu

( prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych nr telefonu kontaktowego).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać przesyłką pocztową/kurierską do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 18, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko: Podinspektor” w terminie do dnia  12 maja  2015 roku do godz. 15.00  ( decyduje data wpływu do siedziby pracodawcy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ‘’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacjizgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)” oraz czytelnie podpisane.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane telefonicznieo terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Merytoryczna część rekrutacji polegać będzie na wypełnieniu testu i/lub przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl), na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 

Bożena Grabda

Kierownik PCPR w Grudziądzu

 

 

Załącznik Nr 1

 

…………………………………………………….

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się  o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na stanowisku podinspektora,  oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystam z pełni praw publicznych;
 • nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadam obywatelstwo……………………………………..;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

 

                                                                                     ……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

 

……………………………………………………….

miejsce i data złożenia oświadczenia

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-20 21:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-20 21:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325710
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3775857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony