Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

OR. 2110.6.2016

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor – Wydział Organizacyjny

Wymiar etatu: 1/2 etatu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na I piętrze).

 1. Wymagania niezbędne:
 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
 2. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności: administracja, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub obrona cywilna            

albo   wykształcenie wyższe magisterskie i studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego,

bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub obrony cywilnej.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych,

b)   odporność na stres, praca pod presją czasu, samodzielność, komunikatywność,

c)    znajomość obsługi urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-   ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, a także w zakresie ochrony fizycznej,

- okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

-  opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony oraz nadzorowanie jego realizacji według obowiązujących przepisów,

-  realizacja szkolenia obronnego,

-  realizacja zadań w ramach stałego dyżuru,

-  organizowanie akcji kurierskiej,

-  planowanie świadczeń na rzecz obrony,

-  organizowanie i przeprowadzanie poboru,

- prowadzenie Kancelarii Tajnej,

- organizowanie ochrony danych osobowych w urzędzie,

- obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- opracowanie planu reagowania kryzysowego, procedur, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,

- organizowanie i współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych,

- prowadzenie monitoringu stanu bezpieczeństwa na administrowanym terenie, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,

- tworzenie i aktualizacja bazy danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, 

- opracowywanie i aktualizowanie  powiatowego planu OC,

- planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej i ustalanie zadań dla nadzorowanych i podległych jednostek organizacyjnych,

- tworzenie formacji obrony cywilnej,

- organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi w zakresie zadań obrony cywilnej.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu,

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

j) kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 11.07.2016 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

 

                                                                STAROSTA

 

                                                              /-/ Edmund Korgol

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-27 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-27 12:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325581
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774153
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony