Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. świadczeń, pomocy społecznej i spraw organizacyjnych

 

PCPR.FN.110.1.2017

 

                                                                            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                w Grudziądzu

                                                                                                               ul. Małomłyńska 1

                                                                                                                86-300 Grudziądz

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – na zastępstwo

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zadaniowy czas pracy

 

1.Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 3. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 4. osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 5. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

2.Wymagania dodatkowe

 

 1. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 5. prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdu – do dyspozycji samochód służbowy,
 6. umiejętność zachowania dyskrecji,
 7. umiejętność interpretowania przepisów,
 8. odporność psychiczna,
 9. doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną i dzieckiem.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 7. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzącym rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 8. przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)- kserokopia
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności-kserokopia
 6. oświadczenie o niekaralności, zał. Nr 1,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych zał. Nr 1.
 8. oświadczenie: osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona zał. Nr 1;
 9. oświadczenie: osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego zał. Nr 1;
 10. oświadczenie: osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zał. Nr 1;
 11. posiadam obywatelstwo*……………………………………..;

(prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych numeru telefonu kontaktowego)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 18, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 24 marca 2017 roku do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane telefonicznie o terminie i miejscu i sposobie przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info , bip.powiatgrudziadzki.pl, oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. 922 t. j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 t.j. z późn. zmianami).

 

 

 

 

*proszę uzupełnić

 

                                                               13.03.2017 r.           Bożena Grabda

                                                                                Kierownik PCPR w Grudziądzu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-03-13 15:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-13 15:15

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-03-13 15:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 660396
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-13 14:34:53