Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Dziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

PCPR.110.3.2017

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta

 

Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

-stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

-podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

-toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze 

 (stanowisko pracy na parterze),

-brak windy w budynku.

 

1.Wymagania niezbędne

 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902.j. t. z późn.zm.),
 2. wykształcenie minimum licencjackie – preferowane: administracja, ekonomia, politologia
 3. staż pracy  co najmniej 2 lata (na podstawie umowy o pracę); preferowany w administracji publicznej
 4. znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

 •  

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu cywilnego,

 

2.Wymagania dodatkowe

 

 1. komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań na stanowisku, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 5. umiejętność zachowania dyskrecji,
 6. umiejętność interpretowania przepisów prawa, logicznego myślenia, analizowania dokumentów,
 7. odporność psychiczna,
 8. znajomość problematyki rehabilitacji społecznej lub zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym,

2) przyznawanie dofinansowań osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON do:

a) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

3) dofinansowanie kosztów tworzenia, działania warsztatów terapii zajęciowej oraz przeprowadzanie kontroliwarsztatów,

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykorzystania środków PFRON,

5) sporządzanie wniosków-zapotrzebowań o środki PFRON umożliwiające bieżące nieprzerwane finansowanie zadań Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) planowanie wydatkowania środków PFRON w podziale na poszczególne zadania oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,

7) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

8) uczestnictwo w pracach związanych z opracowywaniem powiatowych programów wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich realizacja w części dotyczącej PCPR,

9) aplikowanie o środki zewnętrzne w zakresie rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, realizacja programów i projektóworaz rozliczanie dofinansowań w ramach zawartych umów, w tym programów PFRON m.in.: Aktywny samorząd, Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II,

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,

11) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w szczególności w zakresie opiniowania projektów uchwał i programów uchwalanychprzez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

12) realizowanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności PCPR,

wskazanych przez kierownika w zakresie czynności pracownika.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku

 

 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. oświadczenie o:

- posiadaniu zdolności do czynności prawnych

- korzystaniu z pełni praw publicznych

- niekaralności

- obywatelstwie

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 2. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu- umowa o pracę

( prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych nr telefonu kontaktowego).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyćw zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój 18, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko: Starszego referenta” w terminie do dnia  25 maja  2017 roku do godz. 15.00 ( decyduje data wpływu do siedziby pracodawcy).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane telefonicznieo terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Merytoryczna część rekrutacji polegać będzie na wypełnieniu testu i/lub przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – pcprgrudziadz.rbip.mojregion.info, bip.powiatgrudziądzki.pl, oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Grabda
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-09 12:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 12:31

Metryka

 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-05-09 12:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 525824
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-30 18:59:54