Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OR. 2110.2.2017

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Referent – Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

 • stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne
  i naturalne,
 • podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).
 1. Wymagania niezbędne:
 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie średnie oraz w tym przypadku co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej w ramach umowy o pracę lub wykształcenie wyższe I lub II stopnia związane z ochroną środowiska lub administracją,
 3. posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o prawie wodnym, ustawy o prawie geologicznym i górniczym, ustawy o lasach, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
 2. umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność,
 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, geologii i górnictwa oraz leśnictwa.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. praca w terenie według potrzeb.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 9. kopia prawa jazdy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym
w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 220 z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa
i Gospodarki Wodnej”
w terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 15.30.Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Sobótka
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-09-11 13:41
 • zmodyfikował: Dawid Banasiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-22 10:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 476990
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-31 13:43