Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny

OR. 2110.4.2017

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor – Wydział Organizacyjny

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja lub prawo i minimum 3 lata stażu pracy w administracji samorządowej w ramach umowy o pracę.

 

2. Wymagania dodatkowe:

       a) znajomość przepisów z zagadnień z prawa pracy (m.in. kodeksu pracy), ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

      b)  znajomość programu kadrowego

      c)  dobra organizacja pracy,

      d)  komunikatywność, samodzielność.

      e)  prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      a) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,

      b) wprowadzanie danych do programu kadrowego,

    c) przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych 

        dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników,

       d) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

       e) archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

       f) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych,

       g) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

   h) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników

       oraz kontrola ich aktualności,

       i) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

       j) sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami i

          terminami,

       k) prowadzenie archiwum zakładowego.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku: 

 a) praca przy komputerze powyżej 4 godz.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

       g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

           publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

           skarbowe,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

          i)  kopia prawa jazdy.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 220 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Piernicki
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-11-29 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 13:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 660395
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-13 14:34:53